Doprava zdarma při objednávce nad 1500 Kč
Vrácení zboží do 14 dnů
Bezplatné vyzvednutí v prodejně

Soutěže na FB

PODMÍNKY SOUTĚŽÍ INTERSPORT NA FACEBOOKU

1. Úvodní ustanovení

1.1 Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěže provozované na webových serverech Pořadatele a Facebooku.

1.2 Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webových serverech Pořadatele.

2. Definice použitých pojmů

2.1 Pořadatelem je Intersport ČR s.r.o., Na Strži 65/1702, 142 62 Praha 4, IČO 25670816.

2.2 Servery Pořadatele jsou webové servery: www.intersport.cz a www.facebook.com/intersport.cz.

2.3 Soutěžícím je uživatel, který je řádně zaregistrována na serveru www.facebook.com a zapojí se do Soutěže vyhlášené Pořadatelem postupem podle bodu 3.5

2.4 Výhercem Soutěže je Uživatel, který získal správně největší počet označení vlastní fotografie, odpověděl správně na tipovací otázku nebo byl vylosován v Soutěži a tím splnil podmínky dané soutěže. Specifikace výherního pořadí je vždy uvedena v zadání na sociální síti příslušné soutěže. Výherce se vyhlašuje po skončení soutěže.

2.5 Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na příslušném Serveru / serverech, a řídí se dle těchto Soutěžních podmínek.

2.6 Začátkem Soutěže je den označený jako začátek Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

2.7 Koncem Soutěže je den označený jako ukončení Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

3. Obecná pravidla

3.1 Soutěží se mohou účastnit všichni zaregistrovaní Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců, spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.

3.2 Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 15 let, která má trvalý pobyt na území České republiky, nebo osoba mladší 15 let, za kterou v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá zákonný zástupce.

3.3 Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

3.4 Soutěž je považována za zahájenou jejím Vyhlášením na Serverech Pořadatele.

3.5 Výhra je předána Pořadatelem nejpozději do 30 dnů od určení Výherce.

3.6 Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.

3.8 Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

4. Práva a povinnosti soutěžícího

4.1 Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.

4.2 Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 2 pracovních dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.

4.3 Komunikace ze strany Pořadatele proběhne formou komunikace přes sociální síť Facebook.

4.4 V případě že výherce nebude na výzvu reagovat do 2 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního výherce, který na výzvu nereagoval.

4.5 Soutěžící se zavazuje nesdílet svůj uživatelský účet s jinou osobou a udržovat své přihlašovací údaje v tajnosti.

4.6 Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

5. Práva a povinnosti Pořadatele

5.1 Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 10 dnů od ukončení Soutěže, a to prostřednictvím komunikace sociální sítě Facebook dle vyhlášení.

5.2 Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to osobně v provozovně Pořadatele.

5.3 Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

5.4 Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

5.5 Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

6. Osobní údaje

6.1 Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící zapojením se do soutěže potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

6.2 Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, která není v jakékoliv spojitosti se společností Intersport ČR.

6.3 Soutěžící zapojen do soutěže potvrzuje, zasílání informací o nových soutěžích a výhrách, reklamní sdělení Pořadatele a třetích osob s Pořadatelem spolupracujících. V tomto případě budou tyto informace zasílány pouze ze systému Pořadatele.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel Serverů Pořadatele svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

7.2 Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých Serverech.

7.3 Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 10.4.2016.