Doprava zdarma při objednávce nad 1500 Kč
Vrácení zboží do 14 dnů
Bezplatné vyzvednutí v prodejně

Obchodní podmínky

Společnost INTERSPORT Digital Business GmbH se sídlem Flugplatzstrasse 10, 4600 Wels, Rakouská republika, identifikační číslo: 337855, daňové identifikační číslo: CZ684636528 (dále jen „prodávající“) zveřejňuje zejména s odvoláním na § 1751 odst. 1 a § 1810 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a na zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“).

 

1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ, SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

1.1   Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti a/nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen „kupující“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“) a dále též postup při nezávazné rezervaci zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.intersport.cz/(dále jen „internetový obchod“).

1.2    Internetový obchod obsahuje zejména seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, označení a hlavní charakteristiky (vlastnosti) zboží a ceny jednotlivého nabízeného zboží. Data ohledně dostupnosti nabízeného zboží uveřejněná v internetovém obchodě jsou aktualizována 1x (jedenkrát) za 24 hodin.

1.3    Veškeré nabídky zboží umístěné v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.4    Ceny za nabízené zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. K ceně za nabízené zboží nejsou účtovány žádné další poplatky za balení s výjimkou nákladů na dodání zboží dle bodu 3.2 těchto obchodních podmínek ohledně dopravného a doběrečného. Ceny za nabízené zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Cena za nabízené zboží, resp. kupní cena za zboží, je hrazena kupujícím způsobem dle volby kupujícího učiněné v objednávce v souladu s bodem 4.3 těchto obchodních podmínek.

1.5    Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Provedením objednávky, případně rezervace, kupující uznává obsah těchto obchodních podmínek a prohlašuje, že se s nimi seznámil.

1.6    Ujednání odchylná od obchodních podmínek lze sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. V případě kupní smlouvy se nejedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, ani o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.

1.7    Práva kupujícího z vadného plnění, jakož i práva ze záruky za jakost související s kupní smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Tato práva kupujícího jsou blíže specifikována v článku 6. těchto obchodních podmínek.

1.8    Kupující (spotřebitel) má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Právo kupujícího (spotřebitele) na odstoupení od kupní smlouvy je blíže specifikováno v článku 5. těchto obchodních podmínek. V případě odstoupení kupujícího (spotřebitele) od kupní smlouvy, nese kupující (spotřebitel) náklady spojené s vrácením zboží. Součástí těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

1.9    Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (tj. náklady za internetové připojení, náklady za telefonní hovory apod. závisí na podmínkách operátora (cenách dodavatele), jehož služeb kupující využívá; prodávající si neúčtuje žádné další poplatky).

1.10  Na základě těchto obchodních podmínek není kupujícímu poskytováno plnění digitálního obsahu (v případě kupní smlouvy se nejedná o smlouvu o dodání digitálního obsahu dle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku).

1.11  Prodávající je oprávněn znění obchodních podmínek kdykoli měnit či doplňovat. Obchodní podmínky platí vždy ve znění uvedeném v internetovém obchodě v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

1.12  Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

1.13  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.14  Mimosoudní vyřizování stížností kupujících (spotřebitelů) zajišťuje prodávající prostřednictvím adresy elektronické pošty: [email protected]. Informaci ohledně vyřízení, resp. posouzení stížnosti kupujícího zašle prodávající na adresu elektronické pošty, z níž byla stížnost prodávajícímu odeslána. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů upravuje též článek 9. těchto obchodních podmínek.

1.15  Živnostenskou kontrolu ve vztahu k podnikání prodávajícího provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonávají zejména dozorové úřady pro oblast ochrany osobních údajů v České republice a v Rakouské republice (Úřad pro ochranu osobních údajů a Österreichische Datenschutzbehörde). Česká obchodní inspekce vykonává mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

2.      UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1    Prostřednictvím internetového obchodu je kupujícímu umožněno učinit vůči prodávajícímu 2 rozdílné druhy sdělení:

Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen „zboží“).

Objednávka

2.2    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář internetového obchodu (dále jen „formulář“). Formulář obsahuje zejména údaje o objednávaném zboží, o kupní ceně, určení způsobu dodání zboží (určení provozovny pro osobní převzetí zboží kupujícím nebo doručením zboží na adresu uvedenou kupujícím) a kontaktní údaje kupujícího.

2.3    Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující do formuláře vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře. Podmínkou platnosti objednávky je řádné a úplné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Po odeslání objednávky již údaje uvedené v objednávce nelze měnit. Prodávající není schopen ani oprávněn ověřovat správnost údajů uvedených kupujícím v objednávce. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4    Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami platnými v den odeslání objednávky a vyslovuje tak s jejich obsahem svůj souhlas.

2.5    Odesláním objednávky kupující zároveň vyjadřuje svůj souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.6    Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednávky kupujícímu potvrdí prostřednictvím elektronické pošty, a to zasláním oznámení na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „oznámení o obdržení objednávky“). Toto oznámení o obdržení objednávky je automatické a nepovažuje se za uzavření kupní smlouvy. Přílohou oznámení o obdržení objednávky jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.

2.7    Prodávající je v závislosti na charakteru objednávky, která není obvyklá (množství zboží, výše kupní ceny, pochybnosti o skutečné identitě kupujícího, zjevné chyby v psaní apod.), oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení či upřesnění objednávky (například písemně nebo telefonicky). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit či doplnit, k objednávce se nepřihlíží.

2.8    Potvrzení obsahu objednávky zašle prodávající kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce, a to nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od okamžiku odeslání oznámení o obdržení objednávky (dále jen „potvrzení objednávky“). Lhůta dle předchozí věty může být ze strany prodávajícího prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo jinými ze strany prodávajícího nezaviněnými okolnostmi; o této skutečnosti bude kupující vyrozuměn. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku nepřijmout a potvrzení objednávky kupujícímu nezaslat – o tom bude kupující ve lhůtě dle tohoto bodu vyrozuměn prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce; v takovém případě se k objednávce nepřihlíží.

2.9    Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky kupujícímu.

2.10  Nebude-li kupujícím objednávané zboží dostupné, bude kupující ve lhůtě dle bodu 2.8 těchto obchodních podmínek o této skutečnosti informován (dále jen „oznámení o nedostupnosti zboží“), příp. mu bude zaslána doplňující informace, kdy bude dané zboží opětovně dostupné, v jaké provozovně je zboží dostupné, příp. informace o možnosti objednání jiného, srovnatelného zboží apod. (dále jen „dodatečná informace“).

2.11  Okamžikem doručení oznámení o nedostupnosti zboží se objednávka kupujícího stává neúčinnou.

2.12  V případě zájmu o koupi zboží za podmínek uvedených v dodatečné informaci, učiní kupující novou objednávku postupem dle bodu 2.2 a násl. těchto obchodních podmínek.

Rezervace

2.13  Odeslání rezervace nepředstavuje návrh na uzavření kupní smlouvy, nýbrž nezávaznou poptávku po poptávaném zboží. Na základě rezervace potvrzené prodávajícím umožní prodávající zájemci v průběhu následujících 24 (dvaceti čtyř) hodin od potvrzení rezervace ve zvolené provozovně nezávaznou osobní prohlídku poptávaného zboží a jeho případné zakoupení přímo v provozovně; v takovém případě se na koupi zboží zakoupeného přímo v provozovně ustanovení o koupi zboží dle těchto obchodních podmínek neuplatní (nejedná se o koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, ale o koupi přímo v provozovně, kdy prodávajícím poptávaného zboží je provozovatel provozovny, nikoliv prodávající ve smyslu těchto obchodních podmínek). Odesláním rezervace nevzniká zájemci vůči prodávajícímu žádný nárok, a to ani nárok na náhradu škody.

2.14  Provedení rezervace nezakládá mezi prodávajícím a kupujícím žádná vzájemná práva ani povinnosti.

2.15  Body 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10 a 2.11 těchto obchodních podmínek se užijí přiměřeně i pro rezervaci.

a.    závaznou elektronickou objednávku, která je návrhem kupní smlouvy (dále jen „objednávka“), nebo

b.    nezávaznou rezervaci, která není návrhem kupní smlouvy (dále jen „rezervace“).

 

3.      DODÁNÍ ZBOŽÍ

3.1    Kupující je oprávněn zvolit v objednávce jednu z následujících možností dodání zboží:

Místem plnění je kupujícím v objednávce zvolené místo dodání či osobního převzetí zboží.

3.2    Pokud kupující v objednávce zvolil doručení zboží na jím zvolenou adresu, zajistí prodávající doručení zboží prostřednictvím smluvního dopravce po celé České republice. Náklady spojené s expedicí a dodáním zboží se rozlišují dle celkové výše objednávky a zvolených služeb následovně:

3.3    V případě, že kupující zvolil v objednávce osobní převzetí zboží ve zvolené provozovně, je kupující povinen vyzvednout zboží, ohledně něhož je kupujícímu doručeno potvrzení objednávky, ve zvolené provozovně, a to ve lhůtě pro převzetí zboží.

Pokud nebylo mezi prodávajícím a kupujícím písemně sjednáno jinak, činí lhůta pro převzetí zboží 5 dnů a začíná běžet od okamžiku odeslání potvrzení objednávky kupujícímu, které bylo zasláno prodávajícím na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „lhůta pro převzetí zboží“); v případě, že kupní cena za zboží byla kupujícím uhrazena již před převzetím zboží (tj. bezhotovostně v rámci objednávky), činí lhůta pro převzetí zboží 15 dnů.

3.4    Nevyzvedne-li si kupující zboží ve zvolené provozovně ve lhůtě pro převzetí zboží, kupní smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím se od počátku ruší, resp. prodávající odstupuje od kupní smlouvy s účinky k okamžiku marného uplynutí lhůty pro převzetí zboží, s čímž kupující vyjadřuje svůj výslovný souhlas.

3.5    V případě, že kupující zvolil v objednávce doručení zboží prostřednictvím dopravce, předá prodávající zboží dopravci k zajištění jeho dopravy na adresu určenou kupujícím v objednávce. Kupující je povinen zboží od dopravce při dodání převzít.

3.6    Kupujícímu se doporučuje zboží při jeho převzetí řádně a důkladně prohlédnout a zkontrolovat, zejména zkontrolovat, zda zboží odpovídá jím učiněné objednávce. V případě, že kupující shledá na zboží vadu nebo shledá jiný rozpor s kupní smlouvou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu nebo dopravci.

3.7    Vybrané druhy zboží může kupující převzít pouze ve zvolené provozovně (prodávající na takové zboží neposkytuje službu doručení zboží prostřednictvím smluvního dopravce). O nutnosti osobního odběru zboží ve zvolené provozovně je kupující informován v průběhu zadávání objednávky (tzn. volba doručení zboží prostřednictvím smluvního dopravce není při vyplnění formuláře k dispozici).

3.8    Prodávající nenese žádnou odpovědnost v případě, že z důvodu způsobeného vyšší mocí nebo z důvodu jiných, ze strany prodávajícího nezaviněných okolností, není dopravce schopen předat kupujícímu zboží způsobem zvoleným kupujícím v objednávce. O tom bude kupující bez zbytečného odkladu vyrozuměn. V takovém případě povinnost prodávajícího dodat zboží prostřednictvím smluvního dopravce zaniká a kupující není oprávněn požadovat po prodávajícím náhradu škody ani jinou sankci. Prodávající je též za podmínek uvedených v tomto bodě oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

a.    doručení zboží na jakoukoliv platnou adresu na území České republiky prostřednictvím dopravce dle nabídky prodávajícího; nebo

b.    osobní převzetí v jakékoliv prodejně Intersport v České republice (dále jen „zvolená provozovna“); nebo

c.    doručení do odběrného místa smluvního dopravce, k vyzvednutí kupujícím. Doručení Zboží na odběrné místo smluvního dopravce nelze využít u nadrozměrného zboží.

a.    v případě doručování zboží, jehož kupní cena nedosahuje částku ve výši 1.500,- Kč, činí dopravné částku od 69,- Kč (slovy: šedesát devět korun českých) do 79,- Kč (slovy: sedmdesát devět korun českých) v závislosti na výběru dopravce (dále jen „dopravné“), a to vedle kupní ceny za zboží;

kupující je povinen uhradit dopravné společně s úhradou kupní ceny za zboží jedním ze způsobů uvedených v bodu 4.3 těchto obchodních podmínek;

b.    v případě doručování zboží na dobírku je kupující povinen uhradit prodávajícímu vedle dopravného též doběrečné ve výši 30,- Kč (slovy: třicet korun českých) (dále jen „doběrečné“);

kupující je povinen uhradit doběrečné společně s úhradou kupní ceny za zboží a dopravného jedním ze způsobů uvedených v bodu 4.3 těchto obchodních podmínek;

c.    v případě doručování zboží, jehož kupní cena činí nejméně částku ve výši 1.500,- Kč, zašle prodávající kupujícímu zboží zdarma (kupující není povinen hradit dopravné ani případné doběrečné).

 

4.      KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1    Ceny za nabízené zboží uvedené v internetovém obchodě jsou platné k okamžiku odeslání objednávky. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu, jakékoli poplatky či jinou obdobnou platbu, s výjimkou ujednání dle bodu 3.2 těchto obchodních podmínek ohledně dopravného a doběrečného a bodu 4.3 písm. a. a b. těchto obchodních podmínek ohledně bezhotovostních plateb. Potvrzením objednávky se cena za nabízené zboží stává kupní cenou za zboží.

4.2    Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím.

4.3    Kupní cenu za zboží dle kupní smlouvy a případné dopravné a doběrečné uhradí kupující prodávajícímu jedním z následujících způsobů:

4.4     Ohledně zaplacení kupní ceny obdrží kupující doklad o zaplacení, který bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy (dále jen „doklad o zaplacení“). Na žádost kupujícího vydá, resp. poskytne, prodávající znění kupní smlouvy (tj. znění objednávky a potvrzení objednávky) a znění obchodních podmínek v textové podobě.

4.5    Neobdrží-li kupující při převzetí zboží samostatný dokument ohledně záruky na zboží, slouží doklad o zaplacení zároveň i jako případný záruční list.

4.6    Případné slevy z ceny za nabízené zboží, resp. z kupní ceny za zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu, nelze vzájemně kombinovat. Jakékoliv slevy z ceny za nabízené zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu platí pouze do jejich odvolání prodávajícím.

4.7    Ceny označené slovem „místo“ jsou ceny, za které bylo předmětné zboží prodáváno původně (před slevou).

4.8    Ceny označené slovem „místo“ jsou doporučené ceny dodavatelů v době uvedení zboží na trh.

a.    bezhotovostně platební kartou prostřednictvím rozhraní internetového obchodu (platební brána PayU); nebo

b.    bezhotovostně bankovním převodem prostřednictvím rozhraní internetového obchodu (platební brána PayU); nebo

c.    v hotovosti na dobírku při převzetí zboží v místě určeném kupujícím v objednávce; nebo

d.    bezhotovostně platební kartou při převzetí zboží v místě určeném kupujícím v objednávce; nebo

 

5.      ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1    Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že z důvodu způsobeného vyšší mocí nebo z důvodu jiných, ze strany prodávajícího nezaviněných okolností (dále jen „prodávajícím nezaviněná okolnost“), není schopen předat kupujícímu zboží způsobem zvoleným kupujícím v objednávce. Nastane-li prodávajícím nezaviněná okolnost, zašle prodávající kupujícímu odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o prodávajícím nezaviněné okolnosti dozví.

5.2    Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

5.3    V případě rezervace, která představuje nezávaznou poptávku vůči prodávajícímu, má kupující možnost zjistit dostupnost poptávaného zboží a zboží si ve zvolené provozovně rezervovat pro možný budoucí nákup. V tomto případě nedochází k uzavření kupní smlouvy s použitím prostředků komunikace na dálku, jelikož kupující má možnost si zboží ve zvolené provozovně prohlédnout a případně následně zakoupit za osobní přítomnosti stran. V tomto případě nevzniká kupujícímu právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu dle bodu 5.4 těchto obchodních podmínek..

5.4    Nejedná-li se o případ uvedený v bodu 5.2 a/nebo 5.3 těchto obchodních podmínek anebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, je kupující (spotřebitel) v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu, do 14 (čtrnácti) dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující (spotřebitel) převezme zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

5.5    Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující (spotřebitel) o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání – oznámení. Odstoupení od kupní smlouvy (oznámení) musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v bodu 5.4 těchto obchodních podmínek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu prodávajícího pro doručování nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty prodávajícího, jak jsou tyto adresy uvedeny v bodu 10.12 těchto obchodních podmínek.

5.6    Pro odstoupení od kupní smlouvy je kupující (spotřebitel) oprávněn, nikoli povinen, využít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím, jež je dostupný na adrese https://www.intersport.cz/obchodni-podminky/Odstoupeni-od-kupni-smlouvy, tj. je umístěn v internetovém obchodě (dále jen „vzorový formulář pro odstoupení“). Využije-li kupující (spotřebitel) možnost odstoupit od kupní smlouvy elektronickým odesláním vzorového formuláře pro odstoupení, potvrdí prodávající kupujícímu (spotřebiteli) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 (dvacetičtyř) hodin od odeslání formuláře kupujícím (spotřebitelem), přijetí oznámení kupujícího (spotřebitele) o odstoupení od kupní smlouvy, a to zasláním potvrzení prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího (spotřebitele) uvedenou v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

5.7    Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačí, aby kupující (spotřebitel) odeslal oznámení o odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím lhůty uvedené v bodu 5.4 těchto obchodních podmínek.

5.8    V případě odstoupení kupujícího (spotřebitele) od kupní smlouvy dle bodů 5.4 a 5.5 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující (spotřebitel) je povinen předložit prodávajícímu ke kontrole doklad o zaplacení nebo jiným způsobem prokázat zakoupení zboží u prodávajícího (dále jen „jiný doklad“) a vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy (tj. k prokazatelnému odeslání oznámení o odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu dle bodu 5.5 těchto obchodních podmínek). Kupující může vrátit zboží buď předáním zboží pověřenému zaměstnanci v provozovně za současného předložení dokladu o zaplacení nebo jiného dokladu anebo zasláním zboží, včetně kopie dokladu o zaplacení nebo jiného dokladu, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu prodávajícího pro doručování uvedenou v bodu 10.12 těchto obchodních podmínek. Zvolí-li kupující (spotřebitel) pro vrácení zboží služeb provozovatele poštovních služeb, lhůta dle tohoto bodu se považuje za zachovanou, pokud kupující (spotřebitel) zašle prodávajícímu zboží, včetně kopie dokladu o zaplacení nebo jiného dokladu, před uplynutím dané lhůty. Zboží bude zpět zasláno formou tzv. obyčejné zásilky. Dobírky nebudou prodávajícím přijímány!

5.9    Odstoupí-li kupující (spotřebitel) od kupní smlouvy, nese kupující (spotřebitel) náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.

5.10  Prodávající vrátí kupujícímu (spotřebiteli) kupní cenu za zboží nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení kupujícího (spotřebitele) od kupní smlouvy. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu (spotřebiteli) kupní cenu za zboží dříve, než mu kupující (spotřebitel) předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající vrátí kupujícímu (spotřebiteli) kupní cenu stejným způsobem, jakým kupní cenu od kupujícího (spotřebitele) přijal (buď převodem na účet, nebo v hotovosti v provozovně prodávajícího). Prodávající vrátí spotřebiteli kupní cenu jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik variant, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

5.11  Nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne, kdy prodávající převezme zboží od kupujícího (spotřebitele), resp. mu bude doručena zásilka se zbožím, přezkoumá prodávající stav zboží, zejména za účelem zjištění, zda není vrácené zboží poškozeno. Kupující (spotřebitel) odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti (dále jen „náhrada za snížení hodnoty zboží“). Nárok na úhradu náhrady za snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího (spotřebitele) na vrácení kupní ceny za zboží.

a.    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

b.    o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

c.    o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zboží,

d.    o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, pokud kupující porušil jejich původní obal,

e.    o dodávce novin, periodik nebo časopisů.

5.12  V případě, že Zboží po odstoupení od Smlouvy bude vráceno použité, poškozené, znečištěné, popř. bez dokladů dodávaných se Zbožím, pak kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží (dále jen „Náhrada“). Prodávající uplatní nárok na Náhradu u kupujícího tak, že mu zašle od kupujícího přijaté finanční prostředky za koupi Zboží snížené o Náhradu, popř. bude-li snížení hodnoty zjištěno až po vracení kupní ceny, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu Náhradu do deseti (10) po výzvě k úhradě.

 

6.      PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, PRÁVA ZE ZÁRUKY ZA JAKOST

6.1    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku).

6.2    Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá při převzetí vady, zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal,

a.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží na základě reklamy jimi prováděné,

b.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c.    zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d.    zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

e.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3    Projeví-li se vady zboží v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí zboží.

6.4    Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí. Toto ustanovení se neuplatní zejména při opotřebení zboží způsobeném jeho obvyklým užíváním.

6.5    Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v bodu 6.2 těchto obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu (spotřebiteli) působilo značné potíže.

6.6    Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.7   Práva z vadného plnění a/nebo práva ze záruky za jakost je kupující oprávněn uplatnit buď prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adrese prodávajícího pro doručování nebo v jakékoliv prodejně Intersport v České republice.

6.8    Zobrazovací zařízení kupujícího (např. displej počítače, tabletu, mobilního telefonu apod.) nemusí podávat věrné barvy zboží zobrazovaného v internetovém obchodě (zobrazované barvy se mohou oproti skutečným barvám zboží lišit). Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zkreslení podání barev zboží zapříčiněné zobrazovacím zařízením kupujícího.

6.9    Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

 

7.      OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1    Prodávající, tedy společnost INTERSPORT Digital Business GmbH se sídlem Flugplatzstrasse 10, 4600 Wels, Rakouská republika, identifikační číslo: 337855, daňové identifikační číslo: CZ684636528, je současně správcem osobních údajů, které mu byly předány nebo které sám shromáždil při provozování internetového obchodu (dále jen „správce“). Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat poštou na adrese sídla správce nebo e-mailem na adrese [email protected], a to ve všech věcech týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů.

7.2    Pro účely registrace v internetovém obchodě správce zpracovává jméno, příjmení, adresu bydliště, adresu elektronické pošty (e-mail) a telefonní číslo kupujícího; pro účely věrnostního programu INTERSPORT správce zpracovává navíc také číslo zákaznické karty (vše dále jen „osobní údaje“).

7.3    Aby bylo možné uzavřít kupní smlouvu a/nebo zajišťovat plnění vzájemných práv a povinnosti (tj. plnit kupní smlouvu a provozovat internetový obchod), je nutné zpracovávat osobní údaje uvedené při registraci. K takovému zpracování osobních údajů není třeba souhlasu subjektu údajů, tedy kupujícího. Bez poskytnutí požadovaných osobních údajů nelze uzavřít a/nebo splnit kupní smlouvu či provozovat zákaznický účet v internetovém obchodě. Zájemci o registraci v internetovém obchodě nemají povinnost své osobní údaje správci poskytnout; v takovém případě je však správce oprávněn neregistrovat zájemci účet v internetovém obchodě, resp. účet zrušit. Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje vždy správně, úplně a pravdivě a zároveň potvrzuje, že své osobní údaje poskytuje dobrovolně.

7.4    Správce je i bez souhlasu oprávněn zpracovávat osobní údaje z titulu (i) plnění kupní smlouvy, (ii) zajištění řádného fungování internetového obchodu a plnění práv a povinností správce vůči registrovaným zákazníkům a (iii) oprávněných zájmů správce (jako například zpracování osobních údajů pro statistické účely, informování zákazníků o aktivitách správce a podobně), a to nejméně po dobu trvání (i) práv a povinností z kupní smlouvy a/nebo (ii) registrace v internetovém obchodě. Správce je také oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem splnění povinností uložených správci veřejnoprávními předpisy.

7.5    Kupujícímu budou zasílány na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce, resp. na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v rezervaci, informace týkající se a/nebo související se zbožím nabízeným prodávajícím v internetovém obchodě, se službami či se závodem prodávajícího a/nebo obdobná obchodní sdělení (marketingové nabídky) prodávajícího a/nebo jiného subjektu z koncernu INTERSPORT (dále jen „obchodní sdělení“) pouze, vysloví-li kupující při registraci do internetového obchodu, v objednávce nebo v rezervaci svůj souhlas se zasíláním těchto informací a obchodních sdělení. Souhlas kupujícího se zasíláním informací a obchodních sdělení dle předchozí věty tohoto bodu není podmínkou, která by podmiňovala či znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Tím není dotčeno právo prodávajícího zasílat kupujícímu obchodní sdělení z důvodu jeho oprávněného zájmu.

7.6    Přijímání elektronických obchodních sdělení je možno zrušit prostřednictvím odkazu obsaženého v každém jednotlivém obchodním sdělení.

7.7    Správce jako provozovatel internetového obchodu je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to pro účely vyjádřené v souhlasu. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu nejméně po dobu uvedenou v souhlasu, nejdéle však do jeho odvolání.

7.8    Správce může osobní údaje předávat třetím stranám (i) za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, (ii) za účelem plnění kupní smlouvy, (iii) pokud je předání nezbytné pro zajištění řádného fungování internetového obchodu nebo (iv) dalším osobám za podmínek uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

7.9    Na základě pověření správce mohou být osobní údaje zpracovány zpracovateli v České republice i v zahraničí; osobní údaje mohou být předány zejména poskytovatelům IT služeb, logistických služeb, marketingovým agenturám a poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb.

7.10  Každý, kdo poskytl správci své osobní údaje, má právo

7.11   Práva dle předchozího bodu mohou být uplatněna

7.12   Dozorovým orgánem veřejné správy České republiky pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz, u kterého je možno podat stížnost. Dozorovým orgánem veřejné správy Rakouské republiky pro oblast ochrany osobních údajů je Österreichische Datenschutzbehörde se sídlem Barichgasse 40-42, 1030 Wien, Rakouská republika, https://www.dsb.gv.at.

7.13   Kupující je srozuměn s tím, že internetový obchod využívá tzv. cookies – data malého rozsahu, která server, na kterém je internetový obchod provozován, elektronicky zašle prohlížeči kupujícího, který je uloží na počítač (či obdobné zařízení) kupujícího; při každé další návštěvě internetového obchodu pak prohlížeč kupujícího tato data posílá zpět serveru internetového obchodu. Cookies mohou rozšířit možnosti kupujícího při prohlížení internetového obchodu tím, že si např. zapamatují preference kupujícího anebo při opakovaných návštěvách ulehčí přihlašování kupujícího do internetového obchodu. Cookies je možné deaktivovat nebo ze zařízení kupujícího zcela vymazat. Kupující je srozuměn s tím, že pokud cookies odmítne nebo zablokuje, mohou mu být některé služby internetového obchodu znepřístupněny či zablokovány.

7.14   Další informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách správce https://www.intersport.cz/obchodni-podminky/ochrana-osobnich-udaju.html.

a.     požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo omezení jejich zpracování;

b.     na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;

c.     kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování; odvolat souhlas je možno elektronicky na webových stránkách internetového obchodu, na e-mailové adrese [email protected] nebo písemně na doručovací adrese správce;

d.     vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu;

e.     vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (z titulu oprávněných zájmů správce).

f.     na kontaktních místech správce,

g.     na e-mailové adrese [email protected] nebo

h.     v rámci uživatelského účtu v internetovém obchodě.

 

8.      DORUČOVÁNÍ

8.1    Veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dle volby odesílatele, není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak.

8.2    Kupujícímu je doručováno zásadně na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce, resp. na adresu elektronické pošty uvedenou v rezervaci.

 

9.      MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

9.1    Mimosoudní vyřizování stížností kupujících (spotřebitelů) zajišťuje prodávající prostřednictvím adresy elektronické pošty: [email protected]. Informaci ohledně vyřízení, resp. posouzení stížnosti kupujícího zašle prodávající na adresu elektronické pošty, z níž byla stížnost prodávajícímu odeslána.

9.2    Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) vzniklé z kupní smlouvy, které se nepodařilo urovnat mezi stranami přímo, je možno řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

9.3    Zákonem pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, Praha 2. Bližší informace o České obchodní inspekci a mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou dostupné na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

9.4    Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh kupujícího (spotřebitele), a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh na zahájení řešení spotřebitelského sporu je kupující (spotřebitel) oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující (spotřebitel) uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Návrh na zahájení řešení spotřebitelského sporu obsahuje:

a.    identifikační údaje stran sporu,

b.    úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností ke sporné věci,

c.    označení, čeho se navrhovatel domáhá,

d.    datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé,

e.    prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle zákona o ochraně spotřebitele,

f.    datum a podpis navrhovatele.

K návrhu se dále přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci.

Návrh lze podat písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává. Za podmínky, že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn jedním ze způsobů uvedených v předchozí větě, je možno jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu. Spotřebitel má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

10.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

10.2  Vztah související s užíváním internetového obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem.

10.3  V situacích neupravených těmito obchodními podmínkami se vztah kupujícího a prodávajícího řídí právním řádem České republiky, především pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.4  Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky internetového obchodu a/nebo v důsledku užití webové stránky internetového obchodu kupujícím anebo třetí osobou v rozporu s jejím určením.

10.5  Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek. Obsahují-li tyto obchodní podmínky ujednání, jež jsou zakázaná, nebo odchylují-li se ujednání těchto obchodních podmínek od zákonných ustanovení na ochranu kupujícího (spotřebitele), od nichž se nelze odchýlit, pak se k těmto ujednáním nepřihlíží. Místo neplatného nebo neúčinného ustanovení platí za dohodnuté takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení těchto obchodních podmínek co nejvíce přibližuje.

10.6  Změny či doplnění kupní smlouvy anebo těchto obchodních podmínek vyžadují písemnou formu, resp. textovou podobu.

10.7  Aktuální znění obchodních podmínek je uveřejněno v internetovém obchodě a zároveň je dostupné jak v sídle prodávajícího, tak i v provozovnách prodávajícího.

10.8  Kupní smlouva (tj. objednávka a potvrzení objednávky) včetně obchodních podmínek je uchovávána prodávajícím v elektronické podobě, a to maximálně po dobu 10 let. Na vyžádání kupujícího umožní prodávající kupujícímu přístup ke kupní smlouvě včetně tehdejšího znění obchodních podmínek.

10.9  Prodávající používá pro ochranu osobních údajů kupujících, včetně kupních smluv, aktuální technická opatření odpovídající aktuálně používaným obvyklým technickým systémům a zabezpečením. Kupující je oprávněn kdykoli požádat prodávajícího o sdělení aktuálně používaných technických opatření. Prodávající kupujícímu sdělí informace o aktuálně používaných technických opatřeních v rozsahu dostatečném pro řádnou informovanost kupujícího o ochraně a zabezpečení osobních údajů a zároveň v rozsahu neohrožujícím ochranu a zabezpečení osobních údajů kupujících a/nebo obchodní tajemství a jiné důvěrné informace prodávajícího.

10.10 Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:

 

Adresa pro doručování:

INTERSPORT Digital Business GmbH
Flugplatzstraße 10, 4600 Wels

Adresa elektronické pošty: [email protected]        

Telefon: +420 261 221 170

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ O EVIDENCI TRŽEB

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.