Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha, Na Strži 1702/65, PSČ: 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835 (dále jen „Intersport“ nebo „správce“)

jako provozovatel webových stránek ww.intersport.cz a internetového obchodu eshop.intersport.cz (dále jen „internetový obchod“) zpracovává jako správce osobní údaje návštěvníků webových stránek, zákazníků internetového obchodu a držitelů zákaznické karty Intersport (společně také jen „subjekt údajů“ či „Vy“).

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám jako subjektu údajů informace zejména o následujícím:

 • jaké Vaše osobní údaje Intersport zpracovává a k jakým účelům;
 • z jakého důvodu a jakým způsobem Intersport Vaše osobní údaje zpracovává;
 • komu Intersport Vaše osobní údaje předává;
 • jaká jsou Vaše práva ve vztahu k zpracovávaným osobním údajům a ke společnosti Intersport.

Intersport považuje osobní údaje za velmi cenné informace a podle toho s nimi také nakládá. Prosíme, přečtěte si, jak k ochraně osobních údajů přistupujeme. Pokud byste s jakýmkoliv bodem nesouhlasili nebo měli jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.

Seznamte se prosím s těmito informace především předtím, než začnete využívat naše webové stránky, zaregistrujete se do našeho internetového obchodu a/nebo v něm učiníte objednávku, požádáte o vydání zákaznické karty, případně nám dáte svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem je osoba, která Vaše osobní údaje zpracovává a určuje účel a prostředky zpracování. Správcem osobních údajů je tedy společnost Intersport.

Správce Intersport ČR s.r.o.
Adresa Na Strži 1702/65, PSČ: 140 62, Praha
E-mailová adresa intersport@intersport.cz
Adresa webových stránek www.intersport.cz

Intersport ustanovil funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů je možno kontaktovat následujícími způsoby:

e-mail: poverenec@intersport.cz

doručovací adresa: Na Strži 1702/65, PSČ: 140 62, Praha.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává dohledovou činnost v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů v Intersportu a plní další úkoly uložené mu právními předpisy.

2. Osobní údaje, účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování

2.1 Osobní údaje

Osobní údaje jsou všechny informace, které se vztahují k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě. Patří sem například Vaše jméno, adresa, telefonní číslo či datum narození, ale rovněž nákupy, které provedete přes náš internetový obchod.  

Naše webové stránky můžete v zásadě využívat i bez uvedení svých osobních údajů. Pro používání jednotlivých služeb však může být aplikována jiná úprava, na niž Vás zvlášť upozorníme. Zejména, zaregistrujete-li se u nás a/nebo budete-li chtít prostřednictvím našeho internetového obchodu nakupovat zboží, je nezbytné, abyste pro tento účel uvedli určité údaje.

Budeme v zásadě shromažďovat a ukládat pouze takové údaje, které nám sami sdělíte tím, že je vložíte do našich připravených vzorů nebo budete jakýmkoli jiným způsobem aktivně spolupracovat s našimi webovými stránkami (vyjma cookies, které podrobně popisujeme v našich informacích o používání cookies).

Intersport získává osobní údaje zejména při registraci do internetového obchodu a/nebo vyplnění objednávky v internetovém obchodě a/nebo vyplnění registračního formuláře s žádostí o vydání zákaznické karty, a to buď (i) on-line na webových stránkách Intersportu nebo (ii) v listinné podobě, to vše vždy v rozsahu odpovídajícího formuláře.

Pro účely registrace v internetovém obchodě Intersport zpracovává jméno, příjmení, adresu bydliště, adresu elektronické pošty (e-mail) a telefonní číslo kupujícího. Pro účely vydání zákaznické karty Intersport zpracovává vedle osobních údajů dle předchozí věty navíc také číslo zákaznické karty a informace vztahující se k nákupnímu chování držitele zákaznické karty.

2.2 Zpracování osobních údajů

Pojem zpracování osobních údajů zahrnuje jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o smluvním vztahu, pro plnění povinností ze smluvního vztahu, pro splnění povinností dle právních předpisů, jakož i pro účely identifikace subjektu údajů. Při uzavření smlouvy či poskytnutí služby je třeba některé osobní údaje Intersportu jako správci osobních údajů poskytnout - bez poskytnutí požadovaných osobních údajů nelze smluvní vztah uzavřít či v něm pokračovat (resp. poskytnout příslušnou službu).

V rámci marketingových kampaní Intersport provádí profilování a automatizované zpracování osobních údajů pouze za účelem cílené nabídky zboží a služeb – chceme vám nabízet to, co je pro Vás relevantní a nezatěžovat vás zbytečnostmi. Intersport nepoužívá profilování ani automatizované zpracování pro účely automatizovaného rozhodování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobně významně dotýkalo.

2.3 Používání cookies

Na našich webových stránkách a v našem internetovém obchodě používáme různé cookies, abychom zlepšili Váš uživatelský komfort, analyzovali Váš způsob používání našich webových stránek a mohli Vám nabízet reklamu šitou na míru. Vzhledem k tomu, že se různé nástroje a cookies pravidelně obměňují, rozhodli jsme se, že shrneme informace ohledně námi používaných cookies samostatně.

Informace o používání cookies představují nedílnou součást těchto informací o zpracování a ochraně osobních údajů a obsahují rovněž celou řadu relevantních informací, které bychom Vám rádi sdělili.

Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku Vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem nebo pracovat v tzv. anonymním režimu, kde se cookie automaticky smažou při zavření okna prohlížeče. Pro bližší informace vyhledejte v nápovědě vašeho internetového prohlížeče kapitolu týkající se právě cookies: Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari.

2.4 Právní základ pro zpracování

Osobní údaje, které získáme prostřednictvím shora uvedených cookies nebo tak, že nám je výslovně sdělíte, budeme zpracovávat k různým účelům.

Aby Intersport mohl zpracovávat osobní údaje, musí mít právní titul, na jejichž základě lze osobní údaje zpracovávat. Každé zpracování osobního údaje má tedy svůj účel. Účely zpracování osobních údajů se rozlišují následovně:

 • účely, k nimž není vyžadován souhlas subjektu údajů – jedná se zejména o zpracování, které je nezbytné pro (i) splnění smlouvy či jiného právního jednání, (ii) ochranu oprávněných zájmů Intersportu (jako například zpracování osobních údajů pro statistické účely, informování zákazníků o aktivitách Intersportu a podobně) a (iii) splnění právní povinnosti Intersportu.

  Aby bylo možné uzavírat smlouvy a/nebo zajišťovat plnění vzájemných práv a povinnosti (tj. plnit kupní a jiné smlouvy uzavřené se zákazníky, provozovat internetový obchod a zákaznické karty), je nutné zpracovávat osobní údaje uvedené v registračních formulářích a/nebo objednávkách. K takovému zpracování osobních údajů není třeba Vašeho souhlasu. Bez poskytnutí požadovaných osobních údajů však nelze uzavřít a/nebo splnit smlouvu či vydat zákaznickou kartu. Nemáte povinnost své osobní údaje Intersportu poskytnout; v takovém případě je však Intersport oprávněn neregistrovat Vás do internetového obchodu, nevydat Vám zákaznickou kartu nebo nepřijmout objednávku.

  V případě sjednávání/uzavírání smlouvy prostřednictvím našeho internetového obchodu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu úplné realizace smlouvy, tedy až do uplynutí záručních a promlčecích lhůt, stejně jako do uplynutí zákonných lhůt pro uchovávání předepsaných dokumentů a údajů, a kromě toho případně až do ukončení případných právních sporů, u nichž mohou být osobní údaje využity jako důkazní prostředek.

 • účely, pro které lze osobní údaje zpracovávat jen na základě souhlasu subjektu údajů - zpracování osobních údajů, které pro Intersport nevyplývá z právních předpisů, může být prováděno jen s Vaším souhlasem.

  U určitých aplikací je možné, abyste nám sami sdělili své osobní údaje a udělili souhlas s jejich zamýšleným zpracováním -  na tuto skutečnost Vás však zvlášť upozorníme. Vámi zadané osobní údaje v takovém případě používáme výhradně v rámci splnění uvedeného účelu zpracování, například za účelem zasílání reklamních a informačních materiálů zájemcům, odběratelům našeho newsletteru a stálým zákazníkům.

  Poskytnutí takového souhlasu je zcela na Vašem rozhodnutí a udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. Poskytnete-li nám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou / budou účely zpracování a doba zpracování uvedeny přímo v tomto souhlasu. Intersport je oprávněn zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu nejméně po dobu uvedenou v souhlasu, nejdéle však do jeho odvolání.

Berte prosím na vědomí, že je Vaší povinností uvádět své osobní údaje vždy správně, úplně a pravdivě.

3. Internetový obchod a rezervace

Na našich webových stránkách můžete nakupovat v našem internetovém obchodě, který provozujeme společně s našimi smluvními prodejci (franchisingovými partnery). Internetový obchod nabízí možnost přímého nákupu našich produktů či jejich rezervaci a následné vyzvednutí a převzetí v některé z prodejen. Kompletní a aktuální seznam všech prodejen Intersport naleznete na internetové stránce https://eshop.intersport.cz/prodejny.

V našem internetovém obchodě si můžete dobrovolně založit zákaznický účet, díky jehož existenci můžete uložit své osobní údaje (základní údaje o zákazníkovi, adresu, dosavadní objednávky, seznam oblíbených produktů) pro potřeby využívání našich služeb a budoucí nákupy. V případě založení účtu prostřednictvím záložky „Účet“ dochází k uložení Vámi zadaných osobních údajů. Tento účet, jakož i údaje, které obsahuje, můžete kdykoliv smazat. S cílem zamezit zneužití používáme v souvislosti s registrací v našem internetovém obchodě metodu tzv. dvojitého souhlasu. Po registraci, v jejímž rámci jste uvedli svou e-mailovou adresu, obdržíte potvrzovací e-mail, prostřednictvím něhož můžete svůj účet aktivovat.

Pokud si v našem internetovém obchodě chcete koupit či rezervovat sportovní produkty nebo doplňky, je pro uzavření smlouvy s Intersportem nezbytné, abyste nám poskytli některé své osobní údaje, které potřebujeme pro realizaci Vaší objednávky či rezervace. Z tohoto důvodu jsou údaje, jejichž poskytnutí je v souvislosti s vytvořením objednávky a založením účtu povinné, speciálně označené, všechny ostatní údaje jsou nepovinné. Vámi zadané údaje zpracováváme za účelem realizace Vaší objednávky či rezervace. Dále pak Intersport shromažďuje v závislosti na zvoleném způsobu platby a v rámci její realizace rovněž údaje o Vašich kreditních kartách a také bankovní a účetní údaje.

4. Zákaznické karty

V prodejnách Intersport (https://eshop.intersport.cz/prodejny) si můžete zažádat o naši zákaznickou kartu na základě příslušných podmínek používání (https://eshop.intersport.cz/sluzby/zakaznicka-karta).

Zákaznická karta představuje službu, která zákazníkům přináší věrnostní dárky, slevy a další výhody. V souvislosti s registrací pro potřeby zákaznické karty Intersport zpracovává Vámi sdělené osobní údaje, a případně rovněž základní údaje Vašich rodinných příslušníků, které jste nám poskytli, stejně jako údaje o Vašich sportovních zájmech. Dále uchováváme rovněž údaje o sportovních produktech včetně doplňků, které jste koupili, jejichž objednávku jste stornovali, nebo které jste si zapůjčili, a údaje o poskytnutých slevách, a to za účelem výpočtu Vašeho ročního bonusu.

V rámci realizace našich smluvních povinností je nutné sdělovat Vaše osobní údaje rovněž dalším smluvním prodejcům za účelem evidence veškerých bonusů, které jste získali, a v případě, že se přestěhujete, pro stanovení Vaší nové hlavní pobočky.

V případě, že zrušíte svou registraci pro účely zákaznické karty, budeme Vaše osobní údaje, bude-li to nutné, uchovávat pouze po dobu trvání zákonných lhůt pro uchovávání údajů resp. dokud bude vůči Intersportu možné uplatnit právní nároky vyplývající z tohoto smluvního vztahu.

Zpracování Vašich osobních údajů k marketingovým účelům probíhá pouze v rozsahu, v němž si to budete přát. Dále máte možnost se přihlásit k odběru našich newsletterů nebo directmailingu. V tomto případě bude Intersport Vaše osobní údaje zpracovávat k reklamním účelům obdobně, jako je popsáno v bodu 7 těchto informací.

5. Zákaznický servis

Vaše přání jsou pro nás důležitá – proto Vám nabízíme zákaznický servis poskytovaný telefonicky nebo prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail nebo aplikaci pro pokládání dotazů). Pokud se obrátíte na zákaznický servis, dochází k založení interní složky, jejímž prostřednictvím probíhá další zpracování Vašeho dotazu či návrhu na zlepšení. V jejím rámci shromažďujeme také osobní údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s Vámi položeným dotazem.

Pokud se Vaše dotazy nebo návrhy na zlepšení týkají Vašich zkušeností s Intersportem nebo smluvními prodejci, předáme informace o Vašem dotazu a Vámi poskytnuté osobní údaje dotčeným osobám, abychom tak umožnili zodpovězení Vašeho dotazu nebo případně rychlou realizaci Vašeho návrhu na zlepšení.

Údaje poskytnuté a uložené v této souvislosti budeme zpracovávat až do vyřízení Vašeho dotazu a rovněž po jeho vyřízení, a to po dobu, po kterou budete moci na základě Vaší žádosti uplatnit vůči Intersportu nebo našim smluvním prodejcům právní nároky. Po uplynutí této lhůty dochází k anonymizování složek a uložené údaje jsou nadále používány pouze pro statistické účely.

6. Výherní soutěže

S cílem zvýšit jejich atraktivitu a dosáhnout prostřednictvím návštěvníků větší interakce nabízíme na našich webových stránkách zákazníkům a návštěvníkům těchto stránek výherní soutěže. Na pravidelném pořádání výherních soutěží se spolu s Intersportem podílí naši partneři, kteří pro tyto výherní soutěže poskytují výherní ceny a podporují Intersport při jejich realizaci.

Abyste se mohli zúčastnit těchto výherních soutěží, je nezbytné Intersportu nebo danému partnerovi poskytnout Vaše kontaktní údaje, abychom Vás v případě výhry mohli my nebo náš partner o této skutečnosti informovat. Informaci o tom, který z našich partnerů se na konkrétní výherní soutěži podílí, samozřejmě vždy uvádíme na webové stránce dané výherní soutěže.

Osobní údaje, které Intersportu poskytnete v rámci výherní soutěže, používáme výlučně za účelem její realizace a nikoliv pro účely marketingu. Pokud jste však v rámci přihlášení do dané výherní soutěže udělili výslovný a dobrovolný souhlas, že chcete dostávat newsletter nebo jiné marketingové materiály Intersportu či případně dalších třetích stran, bude tato skutečnost samozřejmě zohledněna.

V souvislosti s výše uvedeným obdrží osobní údaje, jež jste nám poskytli, rovněž partner, který se podílí na realizaci dané výherní soutěže, aby Vás mohl informovat o případné výhře a zaslat Vám relevantní podklady, které s touto výhrou souvisí. Naši partneři jsou samozřejmě obeznámeni s ustanoveními týkajícími se ochrany osobních údajů, za jejich dodržování však odpovídají sami.

7. Newslettery a přímý marketing

Na našich webových stránkách se můžete bezplatně přihlásit k odběru našeho newsletteru a directmailingu. Prostřednictvím našeho newsletteru a directmailingu obdržíte v pravidelných intervalech veškeré aktuality a informace o naší společnosti a reklamní materiály týkající se sportovních produktů Intersportu a našich smluvních prodejců, které budou šité na míru Vašim potřebám. 

Prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste uvedli v našem přihlašovacím formuláři, poté ověříme, zda o zasílání newsletteru skutečně stojíte. Pro ověření Vašeho zájmu Vám na Vámi uvedenou e-mailovou adresu zašleme e-mail, jehož přijetí můžete potvrdit kliknutím na odkaz v něm uvedený. Po potvrzení přijetí tohoto e-mailu jste přihlášení k odběru našeho newsletteru (tzv. dvojitý souhlas).

Již při prvním přihlášení k odběru našeho newsletteru uložíme Vaši IP adresu a údaje o datu a čase Vašeho přihlášení, abychom byli připravení pro případ, že by třetí strana zneužila Vaši e-mailovou adresu a přihlásila Vás bez Vašeho vědomí k odběru našeho newsletteru. Další osobní údaje v souvislosti s odběrem našeho newsletteru neshromažďujeme ani nezpracováváme, poskytnuté údaje používáme výlučně pro účely odběru newsletteru.

Pokud proti takovému počínání nevznesete námitku, předáváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu v rámci koncernu Intersport a rovněž spolupracujícím pracovištím pro účely analýzy chování zákazníků a předání z ní vyplývajících informací k reklamním účelům. V rámci koncernu Intersport dochází k porovnání Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli v souvislosti s odběrem newsletteru, s údaji, které jsme shromáždili jinou cestou (např. v souvislosti s nákupem zboží nebo rezervací služby) pro účely reklamy šité na míru.

Nedochází k předání Vašich osobních údajů poskytnutých v souvislosti s přihlášením k odběru newsletteru třetím stranám, které nejsou součástí koncernu Intersport nebo které s Intersportem nespolupracují na základě franchisové smlouvy. Odběr našeho newsletteru můžete kdykoliv zrušit, podrobnosti k odhlášení odběru naleznete v potvrzovacím e-mailu a v každém z newsletterů.

8. Předávání osobních údajů

Intersport podniká na trzích v celé Evropě a má celou řadu partnerů a franchisantů. Je pro nás důležité poskytnout Vám nejlepší možný servis a kompletní podporu, v důsledku čehož společně s našimi smluvními partnery v rámci splnění našich smluvních povinností používáme a vzájemně si předáváme Vaše osobní údaje.

Je-li to nutné ke splnění účelu zpracování osobních údajů nebo nezbytné pro plnění povinností Intersportu, může Intersport předat Vaše osobní údaje též externím dodavatelům – zpracovatelům osobních údajů, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů pro Intersport; osobní údaje tak mohou být předány zejména poskytovatelům IT služeb, logistických služeb, marketingovým agenturám a poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb.

Intersport nepředává osobní údaje mimo země Evropské unie s výjimkou použití nástroje Google Analytics, služby pro analýzu návštěvnosti webových stránek od společnosti Google LLC se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie 94043, Spojené státy americké (dále jen „Google“). Google Analytics používá pro svoji činnost také soubory cookies, což umožňuje analyzovat využití webové stránky. Informace o Vašich návštěvách naší webové stránky (včetně Vaší IP adresy) získané prostřednictvím souborů cookie jsou předávány serveru společnosti Google ve Spojených státech amerických, kde jsou ukládány. Informace o zpracování osobních údajů společností Google naleznete na odkazu https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Seznam příjemců, kterým Intersport předává osobní údaje, naleznete zde.

9. Odkazy a použité aplikace

9.1 Odkazy na jiné webové stránky

Na našich webových stránkách naleznete rovněž odkazy na jiné webové stránky, které se týkají výrobců námi nabízených produktů, našich poboček a dalších partnerů. Cílem uvedených odkazů je pouze informovat, výjimku tvoří případy, kdy společně odpovídáme i za tyto součásti našeho internetového obchodu. Odkazované webové stránky nespravujeme, a proto nepodléhají ustanovením těchto informací o zpracování a ochraně osobních údajů. V případě, že na některý z těchto odkazů kliknete, je možné, že bude provozovatel webové stránky shromažďovat Vaše osobní údaje, které bude zpracovávat v souladu se svým prohlášením o ochraně osobních údajů, jež se může lišit od těchto informací Intersportu.

9.2 Social Media Plugins

Na naší webové stránce je dále rovněž možná interakce s různými sociálními sítěmi prostřednictvím takzvaných pluginů. Těmito sociálními sítěmi jsou:

 • sociální síť Facebook, provozovaná společností Facebook Ireland Ltd, se sídlem na adrese Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irská republika;
 • sociální síť Youtube, provozovaná společností Youtube LLC, se sídlem na adrese Cherry Avenue 901, San Bruno, Kalifornie 94066, Spojené státy americké;
 • sociální síť Instagram, provozovaná společností Instagram LLC, se sídlem na adrese Willow Road 1601, Menlo Park, Kalifornie 94025, Spojené státy americké.

Pokud kliknete na plugin jedné z těchto sociálních sítí, dojde k jeho aktivaci a propojení s příslušným serverem provozovatele sociální sítě. Na rozsah a obsah údajů, které budou v důsledku kliknutí na daný plugin předány příslušnému provozovateli jedné z těchto sociálních sítí, nemáme vliv.

V případě, že se budete chtít informovat o typu, rozsahu a účelu osobních údajů, které provozovatelé těchto sociálních sítí shromažďují, doporučujeme Vám přečíst si ustanovení o ochraně osobních údajů příslušné sociální sítě.

9.3 Další užité nástroje třetích stran

Aby Vám Intersport mohl nabízet ten nejlepší webový obsah přesně na míru, vybírá spolehlivé dodavatele a používá kvalitní analytické nástroje třetích stran. Tyto nástroje zpracovávají některé Vaše osobní údaje, a to výhradně za účelem cíleného oslovení nebo pro zlepšení kvality služeb.

Intersport používá následující nástroje třetích stran: Google Analytics, Google DoubleClick, Google AdWords, Seznam / Imedia, Heuréka a Hotjar.

10. Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů, jehož osobní údaje Intersport zpracovává, máte právo

 • na přístup ke svým osobním údajům - na základě uplatnění práva na přístup k osobním údajům Vám Intersport poskytne informace, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracovává, za jakým účelem, jakou povahu takové zpracování má a jakým příjemcům osobní údaje předává; Intersport Vám dále poskytne informace o dalších právech, které můžete v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů využít; s ohledem na ochranu Vaší osoby, tedy aby žádná nepovolaná osoba nezískala přístup k Vašim osobním údajům, může být nezbytné, abychom vhodným způsobem ověřili Vaši identitu;

 • na opravu osobních údajů - na základě uplatnění práva na opravu Intersport opraví bez zbytečného odkladu nepřesný osobní údaj;

 • na výmaz osobních údajů - na základě uplatnění práva být zapomenut Intersport vymaže označené osobních údaje; Intersport však osobní údaje nevymaže, pokud je jejich zpracování založeno na platném právním titulu, zejména pokud je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Intersportu;

 • na omezení zpracování osobních údajů - na základě uplatnění práva na omezení zpracování osobních údajů Intersport případně omezí zpracování Vámi označených osobních údajů; po dobu omezení zpracování osobních údajů bude moci Intersport zpracovávat dotčené osobní údaje pouze s Vaším souhlasem, z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků Intersportu nebo z důvodu ochrany práv jiné osoby;

 • na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné - na základě uplatnění práva na přenositelnost údajů Intersport přenese Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu zvolenému správci osobních údajů; není-li přímý přenos jinému správci technicky proveditelný, poskytne Intersport osobní údaje přímo Vám;

 • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování – po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebude Intersport oprávněn využívat Vaše osobní údaje pro účely specifikované v odvolaném souhlasu.

Z důvodů, které vyplývají z Vaší konkrétní situace, můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které jsou nezbytné v souvislosti s oprávněnými zájmy Intersportu nebo třetích stran. Vaše osobní údaje nebudou po vznesení námitky dále zpracovávány, pokud nebudou existovat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků. Také proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoliv, s platností do budoucna, vznést námitku.

Přijímání elektronických obchodních sdělení je možno zrušit prostřednictvím odkazu obsaženého v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Při uplatnění práv ohledně zpracování osobních údajů, popř. pokud budete chtít některé informace poskytnuté v tomto dokumentu blíže vysvětlit, můžete Intersport kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 1 výše, a to buď na obecných kontaktních místech Intersportu nebo u pověřence pro ochranu osobních údajů Intersportu, na kterého se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním a ochranou osobních údajů.

Dále máte právo podat proti Intersportu jako správci osobních údajů stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (webová schránka: www.uoou.cz).