7ÜĢ0(6(1$/‹72. TAK JAKO TY. Nejlepší nabídky pro sportovní léto! Ušetřete až 22110 Kč Platnost od 14.5. do 10.6.2018 nebo do vyprodání zásob. Nejlepší výběr – Nejlepší značky – Nejlepší servis – Nejlepší poradenství – intersport.cz

LÉTO V POHYBU Vážení zákazníci, přivítejte léto pohybem v novém sportovním oblečení a vybavení z naší Slevové knížky. Vybírat můžete ze široké nabídky pro dospělé i děti. Ušetřete až 22110 Kč díky našim poukázkám! Zasportovat si s námi můžete při běžeckém seriálu Run Tour nebo při závodě horských kol Bike Prague 2018, kterých je INTERSPORT hrdým partnerem. Více informací na www.intersport.cz. Těšíme se na vás! Váš tým INTERSPORT

POUKÁZKA POUKÁZKA D í v č í Pán skábě že ckáobu vF lex20 17RN Funk čn ís v r šekzes í ťo v in y ,te chno log ieF l yw i reza j i š ťu je f i xa c is t ředn íčá s t inoh y ,pod rá žkaa me z ipode še v zpěn ysd vo j íhu s to tou ,gumo vép r vk ynašp i č ceipa tě p roodo lnout rak c i ,v zo rekpod rá žk yT r i s ta rz v y šu je p ru žno s t .[3 6 200 68 ] 14 99 , - 2 199 , - 31%SLEVA P la tnépou zep rod r ž i te lezáka zn i ck éka r t y .Ne l zev yměn i tzaho to vo s ta ne l zek omb ino va tsj in ým is le vo v ým iak cem i . P la tno s tod14 .5 .do10 . 6 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob . Ch lape cká T y rek -T y re l lYdě t skátep l .soup ra va Lehká ,odo lnáar y ch le s chnou c í .E la s t i ck ýpa s , man že t y aspodn ílem ,zap ínán ínaz ip ,v y sok ýl íme c ,p rak t i ck é kap s y . Ma te r iá l :100%po l ye s te r[4400 240 ] 599 , - 1399 , - 57%SLEVA P la tnépou zep rod r ž i te lezáka zn i ck éka r t y .Ne l zev yměn i tzaho to vo s ta ne l zek omb ino va tsj in ým is le vo v ým iak cem i . P la tno s tod14 .5 .do10 . 6 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob .

POUKÁZKA POUKÁZKA Pán sk é Dám sk é FUNKCEZ IP -OFF : d ík yk te réudě lá te snadnozka lho t k ra ťa s y Pán skéou tdoo ro véka lho t y Co lumb iaS i l ve rR idgeCon v . T r i čk oCSCBa s i cLogo S/B i rd yBudd y Ma te r iá l -pán sk é :100%ba v lna| Ma te r iá l -dám sk é :60% ba v lna ,20%po l ye s te r ,20%ra yon[58850 1 1 /5888 14 9 ] 399 , - 699 , - 42%SLEVA P la tnépou zep rod r ž i te lezáka zn i ck éka r t y .Ne l zev yměn i tzaho to vo s ta ne l zek omb ino va tsj in ým is le vo v ým iak cem i . P la tno s tod14 .5 .do10 . 6 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob . Ka lho t yspo s tann ím ikap sam i , zek te r ý chd ík yz ipuudě lá te k ra ťa s y ,lehk é ,odo lné ,pohod ln ý s t ř ih ,Omn i -ShadeUPF50nab í z i o ch ranup ředs lun cem ,Omn i -W i ck od vád ív lhk o s todtě la ,na s ta v i te ln ý pá sek ,ro vnénoha v i ce .[584 1 158 ] 999 , - 1999 , - 50%SLEVA P la tnépou zep rod r ž i te lezáka zn i ck éka r t y .Ne l zev yměn i tzaho to vo s ta ne l zek omb ino va tsj in ým is le vo v ým iak cem i . P la tno s tod14 .5 .do10 . 6 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob .

POUKÁZKA Pán skéou tdoo ro vésandá l ySan t iam3S t rap POUKÁZKA Dám skéou tdoo ro vésandá l ySand spu rRo seL th r S v r šekzků žeas yn te t i ck éhov lákna ,te chno log ie me z ipode š veT e ch l i tet lum íná ra z yp ř ido š lapua podpo ru jeodp ru žen í ,odo lnágumo vápod rá žkas te chno log i íOmn i -G r ipp rop ř i lnu t íkpo v r chu .[344 2 1 2 9 ] Módn íave lm ipohod lné ,odp ru žen íA i rCu sh ion®, p ř i lna vápode še vM -Se le c tG r ip ,an t ibak te r iá ln ís té lka , v r chn í ma te r iá lzků že .[344 105 2 ] 2 199 , - 1999 , - P la tnépou zep rod r ž i te lezáka zn i ck éka r t y .Ne l zev yměn i tzaho to vo s ta ne l zek omb ino va tsj in ým is le vo v ým iak cem i . P la tno s tod14 .5 .do10 . 6 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob . P la tnépou zep rod r ž i te lezáka zn i ck éka r t y .Ne l zev yměn i tzaho to vo s ta ne l zek omb ino va tsj in ým is le vo v ým iak cem i . P la tno s tod14 .5 .do10 . 6 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob . 1699 , - 1599 , -

POUKÁZKA POUKÁZKA D í v č í Ch lape cká Dě t ská / jun io r skáh yb r idn íou tdoo ro váobu vOh io Vhodnáze jménap roho rk éle tn ídn y ,r y ch lo šně ro ván í , gumo vápod rá žka ,se š lapá va c ípa ta .ve l .28 -3 6 [3400 14 2 ] 4 99, - 1 199 , - 58%SLEVA P la tnépou zep rod r ž i te lezáka zn i ck éka r t y .Ne l zev yměn i tzaho to vo s ta ne l zek omb ino va tsj in ým is le vo v ým iak cem i . P la tno s tod14 .5 .do10 . 6 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob . Jun io r skéou tdoo ro vésandá l yKo r fu Š i rok éřem ínk yp ropohod lnéno šen í ,v y z tu ženášp i čka p rově t š ío ch ranup ř ine j rů zně j š í chou tdoo ro v ý ch ak t i v i tá ch ,r y ch lo šne ro ván í .ve l .34 -3 9[34400 2 7 ] 64 9 , - 1399 , - 53%SLEVA P la tnépou zep rod r ž i te lezáka zn i ck éka r t y .Ne l zev yměn i tzaho to vo s ta ne l zek omb ino va tsj in ým is le vo v ým iak cem i . P la tno s tod14 .5 .do10 . 6 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob .

POUKÁZKA POUKÁZKA Ch lape ck é D í v č í Dě t ské / jun io r skéou tdoo ro vésandá l yV apo r2 V y z tu ženášp i čkap rově t š ío ch ranup ř ine j rů zně j š í ch ou tdoo ro v ý chak t i v i tá ch ,r y ch lo šne ro ván í ,p ř i lna vá gumo vápode še v .[3440 100 ] ve l .25 -35 ve l .3 6 -3 9 599 , - 1099,-699 , - 999 , - 40%SLEVA 36%SLEVA P la tnépou zep rod r ž i te lezáka zn i ck éka r t y .Ne l zev yměn i tzaho to vo s ta ne l zek omb ino va tsj in ým is le vo v ým iak cem i . P la tno s tod14 .5 .do10 . 6 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob . Pán skéou tdoo ro vésandá l yKu ta Vhodnéna mnohéle tn íou tdoo ro véak t i v i t y ,v yba ven y r y ch le s chnou c ím ipop ruh y ,r y ch lo sně ro ván í ,gumo vá pod rá žkapo sk y tu jesk vě lép ř i lnu t íkpo v r chu ,s té lka EVA .[344 2 134 ] 1699 , - 2299 , - P la tnépou zep rod r ž i te lezáka zn i ck éka r t y .Ne l zev yměn i tzaho to vo s ta ne l zek omb ino va tsj in ým is le vo v ým iak cem i . P la tno s tod14 .5 .do10 . 6 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob .

POUKÁZKA POUKÁZKA Dám ská Pán ská T rek ingo váobu vA lp sp i t zAQX Pohod lnátu r i s t i ckáobu vvhodnánatů r yap ro chá zk y , memb ránaAquama xjenep romoka váp ř iza cho ván í p rod y šno s t ivů č ipo tu ,gumo vápod rá žka . [34 7053 2 /34804 78 ] 1999 , - 34 99 , - 42%SLEVA P la tnépou zep rod r ž i te lezáka zn i ck éka r t y .Ne l zev yměn i tzaho to vo s ta ne l zek omb ino va tsj in ým is le vo v ým iak cem i . P la tno s tod14 .5 .do10 . 6 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob . T rek ingo vého leH igh lande rCo rk 3 -d í lné , pe vnáh l in ík o vák o s t ra ,ruk o je ťzp ř í rodn ího k o rkuspe vn ým ipou tk y . Na s ta v i te lnádé lka :65-140cm[ 1 105 1 6 2 ] 799 , - 14 99 , - 46%SLEVA P la tnépou zep rod r ž i te lezáka zn i ck éka r t y .Ne l zev yměn i tzaho to vo s ta ne l zek omb ino va tsj in ým is le vo v ým iak cem i . P la tno s tod14 .5 .do10 . 6 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob .

POUKÁZKA POUKÁZKA Spa c íp y te lCampA c t i ve5 Samona fuk o va c ípod lo žkaT ra i l M25 Vhodnáp rok empo ván í ,in teg ro vanépop ruh y . Ro změ r y:183x5 1x2 ,5cm|V áha :1050g[ 2453045 ] 64 9 , - 1099 , - 40%SLEVA P la tnépou zep rod r ž i te lezáka zn i ck éka r t y .Ne l zev yměn i tzaho to vo s ta ne l zek omb ino va tsj in ým is le vo v ým iak cem i . P la tno s tod14 .5 .do10 . 6 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob . Mum io v ýspa c íp y te lskapu c í ,p ř í jemn ýpo l ye s te ro v ý ma te r iá lp roch ladně j š ípodm ínk y ,spa cák mádo s ta tek p ro s to ru ,p ro ma x . v ý škupo s ta v y1 95cmak on fo rmn ím tep lo tn íml im i tem5 °C .[ 24 15 1 75 ] 899, - 1599 , - 43%SLEVA P la tnépou zep rod r ž i te lezáka zn i ck éka r t y .Ne l zev yměn i tzaho to vo s ta ne l zek omb ino va tsj in ým is le vo v ým iak cem i . P la tno s tod14 .5 .do10 . 6 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob .

POUKÁZKA Pán skáten i so váobu vKao sC la yCou r t Ma x imá ln íp ř i lna vo s tkpo v r chu ,Du ra la s tpode še vp ro lep š ít rak c ia ma x imá ln íž i vo tno s t ,k on s t ruk ceEndo f i ts ma te r iá lemSk ingua rdp rově t š ípodpo rup ř ipoh ybudo s t ran .[3 7 1035 1 ] 1999 , - 34 99 , - 42%SLEVA P la tnépou zep rod r ž i te lezáka zn i ck éka r t y .Ne l zev yměn i tzaho to vo s ta ne l zek omb ino va tsj in ým is le vo v ým iak cem i . P la tno s tod14 .5 .do10 . 6 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob . POUKÁZKA Pán ské in l ineb ru s leF i tne s sRap to r * V y so cek va l i tn íh l in ík o v ýrámza j i š ťu jedok ona lou man ipu la c iaop t imá ln ív ýk on . Ro změ r yk o le ček :84 mm|T v rdo s tk o le ček :84A| Lo ž i ska :ABEC 7[ 158 2 24 1 ] 24 99 , - 4099 , - 39%SLEVA P la tnépou zep rod r ž i te lezáka zn i ck éka r t y .Ne l zev yměn i tzaho to vo s ta ne l zek omb ino va tsj in ým is le vo v ým iak cem i . P la tno s tod14 .5 .do10 . 6 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob . *P roduk tnen ído s tupn ývp rode jněIn te r spo r tP rahaF lo ra .

POUKÁZKA Sk láda c ík o lobě žkaA r row200 * Lehká ,snadnop řeno sná ,v yba venas to jánk em ab la tn ík y ,na s ta v i te lnář id í tka . Ro změ r yk o le ček :200 mm|Lo ž i ska :ABEC 7| No sno s t :do100kg[ 15 7 14 28 ] 1899 , - 3599 , - 47%SLEVA P la tnépou zep rod r ž i te lezáka zn i ck éka r t y .Ne l zev yměn i tzaho to vo s ta ne l zek omb ino va tsj in ým is le vo v ým iak cem i . P la tno s tod14 .5 .do10 . 6 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob . *P roduk tnen ído s tupn ývp rode jněIn te r spo r tP rahaF lo ra . POUKÁZKA Ko lobě žka M yf i r s tS coo te r * Vhodnáp rone jmen š ídě t i , mo žno s tj í zd yna2 ,3nebo4 k o le čká ch-pod les chopno s t íd í tě te . Ro změ r yk o le ček :1 20 / 100 mm|Lo ž i ska :ABEC5| No sno s t :do50kg[ 15 7 130 1 ] 699 , - 1399 , - 50%SLEVA P la tnépou zep rod r ž i te lezáka zn i ck éka r t y .Ne l zev yměn i tzaho to vo s ta ne l zek omb ino va tsj in ým is le vo v ým iak cem i . P la tno s tod14 .5 .do10 . 6 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob . *P roduk tnen ído s tupn ývp rode jněIn te r spo r tP rahaF lo ra .

POUKÁZKA C yk l i s t i ckáp ř i lbap rodo spě léRe ve l * V en t i la čn ío t vo r y ,IN -MOLDk on s t ruk ce ,up ína c ís y s tém A cuD ia l ,š t í tekSnap f i t .[ 1 9 7 20 68 / 1 9 7 2 2 9 9 ] 799 , - 1299 , - 38%SLEVA P la tnépou zep rod r ž i te lezáka zn i ck éka r t y .Ne l zev yměn i tzaho to vo s ta ne l zek omb ino va tsj in ým is le vo v ým iak cem i . P la tno s tod14 .5 .do10 . 6 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob . *P roduk tnen ído s tupn ývp rode jněIn te r spo r tP rahaF lo raaJab lone c . POUKÁZKA C yk l i s t i ck ýba tohPowde r * Pohod lnépo l s t ro ván ízad ,bede rn ípá s ,R ip s tops nep romoka vouúp ra vou .Ob jem :10l[ 1 9338 14 ] 699 , - 1099 , - 36%SLEVA P la tnépou zep rod r ž i te lezáka zn i ck éka r t y .Ne l zev yměn i tzaho to vo s ta ne l zek omb ino va tsj in ým is le vo v ým iak cem i . P la tno s tod14 .5 .do10 . 6 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob . *P roduk tnen ído s tupn ývp rode jněIn te r spo r tP rahaF lo raaJab lone c .

POUKÁZKA Dám skác yk l i s t i ckásukněI so rno * POUKÁZKA Pán skéc yk l i s t i ckék ra ťa s y Mago * Za v ino va c ívo lná MTBsukněsvn i t řn ím ie la s ťák y , zp ru žnéhofunk čn ího ma te r iá lu :65%n y lon ,35% e la s tan .[43 1 230 6 ] Zlehk ého ma te r iá lu ,re f le xn íp r vk y ,od vě t rán í ,d vě bo čn íad vězadn íkap s ynaz ip ,vo ln ýs t ř ih ,pou ž i t í p ru žného ma te r iá lup rolep š ípoh yb , mo žno s tdok oup i t vn i t řn íka lho t ysc yk lo v lo žk ou .[43 10 10 1 ] 1459 , - 1599 , - P la tnépou zep rod r ž i te lezáka zn i ck éka r t y .Ne l zev yměn i tzaho to vo s ta ne l zek omb ino va tsj in ým is le vo v ým iak cem i . P la tno s tod14 .5 .do10 . 6 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob . *P roduk tnen ído s tupn ývp rode jněIn te r spo r tP rahaF lo ra . P la tnépou zep rod r ž i te lezáka zn i ck éka r t y .Ne l zev yměn i tzaho to vo s ta ne l zek omb ino va tsj in ým is le vo v ým iak cem i . P la tno s tod14 .5 .do10 . 6 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob . *P roduk tnen ído s tupn ývp rode jněIn te r spo r tP rahaF lo ra . 1 199 , - 999 , - 37%SLEVA

POUKÁZKA Dám skéT r iange lb ik in yspo t i skem Ho rn íispodn íd í lnaza va zo ván í ,v y j íma te lnév y cpá vk y . Ma te r iá l :80%Po l yam id ,20%E la s tan[53530 73 ] 799 , - 1299 , - 38%SLEVA P la tnépou zep rod r ž i te lezáka zn i ck éka r t y .Ne l zev yměn i tzaho to vo s ta ne l zek omb ino va tsj in ým is le vo v ým iak cem i . P la tno s tod14 .5 .do10 . 6 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob . POUKÁZKA Pán skéšo r tk yFundamen ta l s R y ch le s chnou c íp rod y šn ý ma te r iá l ,s í ťo v ino váv lo žka p ropohod lnéno šen í ,v ýbo rnénak oupán íibě žné no šen í .[54 9 20 75 ] 4 99, - 84 9 , - 41%SLEVA P la tnépou zep rod r ž i te lezáka zn i ck éka r t y .Ne l zev yměn i tzaho to vo s ta ne l zek omb ino va tsj in ým is le vo v ým iak cem i . P la tno s tod14 .5 .do10 . 6 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob .

POUKÁZKA Pan to f leKawaShowe r Ana tom i ck yt va ro vanás té lka ,p ro t i sk lu zo vápode še v . [384 75 15 ] 44 9, - POUKÁZKA Dám skále tn íobu v„ žabk y “Ana tom i ca V y roben yzp ř í jemnéhoapohod lného ma te r iá lu . [3845 75 7 ] 299 , - 45%SLEVA 599 , - 54 9 , - P la tnépou zep rod r ž i te lezáka zn i ck éka r t y .Ne l zev yměn i tzaho to vo s ta ne l zek omb ino va tsj in ým is le vo v ým iak cem i . P la tno s tod14 .5 .do10 . 6 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob . P la tnépou zep rod r ž i te lezáka zn i ck éka r t y .Ne l zev yměn i tzaho to vo s ta ne l zek omb ino va tsj in ým is le vo v ým iak cem i . P la tno s tod14 .5 .do10 . 6 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob .

POUKÁZKA T e tonE lemen t28tu r i s t i ck ýba toh Spo r to vn íba tohsve lk ýmo t vo remp rosnadnéuk ládán ívě c íjeideá ln ímspo le čn ík em p rod louhéce lodenn ív ý le t y .Op t imá ln íven t i la ceadob réro z lo žen ízá tě žeza j i š ťu je s y s témCon ta c tS t reamba ck .Bo čn ís í ťo vanékap s y ,s y s témh yd ra ta ce .Ob jem :28l [ 10 2034 6 ] 1 999 , - 3799 , - 47%SLEVA P la tnépou zep rod r ž i te lezáka zn i ck éka r t y .Ne l zev yměn i tzaho to vo s tane l zek omb ino va tsj in ým is le vo v ým i ak cem i .P la tno s tod14 .5 .do10 . 6 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob . Spo le čno s tINTERSPORTs iv yh ra zu jep rá vozměnveva r ian tá chnab í zenéhozbo ž í .Zach yb yv zn ik lévt i skune ru č íme .Něk te rép roduk t ynemu s íb ý tsk lademvev še chp rode jná ch . P ře šk r tnu técen yj soudopo ru čenécen ydoda va te lůvdoběu veden í mode luvČe sk érepub l i ce . V ydá váazaobsahzodpo v ídá :INTERSPORTAu s t r ia ,4 600 W e l s ,POBo x284 ,F lugp la t z10 P la t ípou zevp r ode jná ch :B rno -Mod ř i ce : OCO l ymp ia ,UDá ln i ce7 7 7 H rade cK rá lo vé : OCFu tu rum ,B rněn ská18 25 / 2 3a Jab lone cnadN i sou : OCCen t ra l ,Komen sk ého5 3 20 / 18 K la to v y : NCŠk odo vka ,Doma ž l i cká888Ko l ín : OCFu tu rum ,R o r e j co va90 6 L ibe re c3 : OCN i sa ,Če sk ém láde že45 6 M ladáBo le s la v : NCBond y ,T ř ídaV .K lemen ta14 95 Mo s t : Cen t ra lMo s t ,Radn i čn í 3400O lomou c : Ga le r ieŠan to vka ,Po l ská1Opa va : OCB r eda & W e in s te in ,UF o r t y4 9 / 10O s t ra va :F o rum No váKa r o l ina ,Jan ta r o vá3 344 /4Pa rdub i ce : Pa lá cPa rdub i ce , Ma sa r yk o vo námě s t í2 7 9 9P l zeň -Če rn i ce :O l ymp iaP l zeňB /Shopp ingcen te rI I ,P í se cká10 9 3 / 6P rahaČe s t l i ce : Spek t rumP růhon i c e ,Ob chodn í1 1 3P raha3 :A t r iumF lo ra ,V inoh rad ská14 9P raha5 : Ga le r ieBu to v i c e ,Rad l i cká1 1 7P raha6 : OCŠe s tka ,F a j t lo va10 90 / 1 P raha9 : Ga le r ieHa r f a ,Če sk omo ra v ská24 20 / 15a P raha9 : OCLe tňan y ,V e se l ská6 6 3 T ep l i ce : Ga le r ieT ep l i ce ,námě s t í S vobod yZ l ín -Ma leno v i ce : Cen t r oZ l ín ,3 .k vě tna1 1 70 Z l ín : OCZ la téJab lk o ,Námě s t íM í ru1 74