Nab ídkap la t íod6 . 6 .do1 7 . 6 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob . UŽ ÍVÁMS ILÉTO . TAKJAKOTY . N INA M IKL ÍKOVÁ ZTÝMUINTERSPORT . N inadopo ru ču je : ROZMĚRY : 305x84x1 2cm Ho r ské k o loRa z ze rL td . * Šp i čk o v ýh l in ík o v ýrámspok ro č i loute chno log i í h yd ro fo rm ingu ,k te r ýpo sk y tu jepohod l íav zh led b l í zk ýka rbono vémurámu .Rám :Pe l l s60 6 1 Cu s tomTube se t|V id l i ce :Sun tou rXCM -HLO| P řeha zo va čka :2 7 r y ch .Sh imanoDeo re|B r zd y : Sh imanoBR -M3 15h yd r .d i s c .[ 1 9 1 244 9 ] 15999 , - 2 1999 , - Padd le Boa rd iSUP300 Sdok ona l ýmt va remav y sok ou mané v ro va c ís chopno s t íp ro be zpe čnoua mu l t i funk čn íj í zduvev še chvodn í chpodm ínká ch . Sou čá s t íba len í :obou s t rannéh l in ík o vépád lo(mo žno s tna s ta ven í napád lost -ba rruk o je t í ) ,sedad losopě rad lemaopě rk ouna noh y ,ce s to vn íta škap rosnadn ýt ran spo r t ,sadanaop ra vu . Ma x .za t í žen í :1 10kg[ 1 73 2035 ] 8999, - 16299 , - *P r oduk tnen ído s tupn ývp r ode jněIn te r spo r tP rahaF lo ra ,Jab lone caZ l ínZ la téJab lk o . Ne j lepš ívýbě r–Ne j lepš íznačky–Ne j lepš íse rv is–Ne j lepš ípo radens tv í– in te rspo r t . c z

PROOUTDOOROVÉ NADŠENCE ! ŘadaX -L igh tznačk y McK in le yjelehkáaino va t i vn ísé r ie ob lečen íp rospo r to vn í ,d ynam ickéou tdoo ro vénadšence .Č is t ý des ignafunk čn íp r vk yjsouideá ln ínane j rů zně jš ívenko vn í ak t i v i t yv y šš íin ten z i t y .X -L igh tnab í z íp r vo t ř ídn ív ýba vu ,k te rá nen ítě žká ,a lep řes tos vouodo lnos t íaoch ranouobs to j ív ka ždés i tuac iapočas í .M in imá ln íhmo tnos tav y sok ýkom fo r t jsouk l íčemk ma x imá ln ímuv ýkonu .V y zkouše j teX -L igh t ! Ou tdoo ro vábunda X -L igh tPampa s Pán sk é Dám sk é Lehk ý ma te r iá l ,odo ln ý vů č ivoděavě t ru ,zap ínán í naz ip ,e la s t i ck é man že t y aspodn ílem ,kapu ce . [5 6 9 60 20 /5 68 6438 ] 14 99 , - 24 99 , - P ř inákupu bund yašo r tek TR IČKOX -L IGHT PONCAI I ZDARMA* Ou tdoo ro véšo r tk y X -L igh tS tam fo rd Lehk ý ,s t re čo v ý ma te r iá l ste chno log i íD r yP lu s ECOza j i š ťu jep rod y šno s t ma te r iá luvů č ipo tu , úp ra vaUPF50+ch rán íp řed šk od l i v ýmUVzá řen ím . [5 634 243 /5 633 2 14 ] 999 , - 1799 , - Tr i čk oX -L igh tPon caI I Lehk ýp ř í jemn ý ma te r iá l ste chno log i íICE -CAFÉ™ p rop rod y šno s tvů č ipo tu ach lad i v ýpo c i tp ř iv y sok é zá tě ž i ,re f le xn íp r vk y . [5884 245 /588 645 7 ] 899 , *Ak cep la tnápou zevkamenn ý chp r ode jná chIn te r spo r t . 4 99, - P ř inákupu bund yašo r tek TR IČKOX -L IGHT PONCAI I ZDARMA*

Ch lape ck é D í v č í Ch lape cká Dě t ské/ jun io r skéou tdoo ro vésandá l y Dě t ská/ jun io r skáou tdoo ro váobu v De ra Amph ib io S v r šekzr y ch le s chnou c ího ma te r iá lu , v yba ven yr y ch lo šně ro ván ím ,na s ta v i te ln ý pá seknasu ch ýz ipnapa těp ropohod lné no šen í ,n í zkáhmo tno s t ,o ch ranap r s tů .V e l . 34 -38[3440035 ] Vhodnánaou tdoo ro véak t i v i t yinadenn í no šen ívtep l ý chle tn í chdne ch ,d ík ys v r šku Me shjebo tave l i cep rod y šnávů č ipo tu , v yba venar y ch lo šně ro ván ím .V e l .3 1 -3 7 [34000 9 6 ] 1099 , - 1399 , - 799 , - D í v č í Dě t skét r i čk oZaba P ř í jemn ý ma te r iá ls te chno log i íD r yP lu s ECOza j i š ťu jep rod y šno s t ma te r iá luvů č ipo tu ,po t i sk nap ředn ís t raně . V e l .1 1 6 1 7 6 [5880 1 93 /5880 1 9 2 ] 199 , - Pán ská 599 , - Dám ská D í v č í 34 9 , - Ou tdoo ro vá obu vAmph ib io S v r šekzk omb ina cePUap rod y šného Me sh ma te r iá lu ,r y ch lo šně ro ván íQu i ck la ce , me z ipode še vPh y lonp rov yn ika j í c í odp ru žen í .[34 2040 2 /34 105 7 2 ] Ch lape ck é 799 , - Pán ské ou tdoo ro vésandá l yKo r fu Na s ta v i te ln ýpá seknapa těp ropohod lné no šen í , me z ipode še vPh y lonp rov yn ika j í c í odp ru žen í ,p ro t i sk lu zo vágumo vápode še v , r y ch lo šně ro ván í .[344 205 9 ] 1 199 , - 1899 , - 24 99 , - Dám ské ou tdoo ro vésandá l yLona Pán ské ou tdoo ro vésandá l y Sand spu rR i f tS t rap Dě t ské šo r tk y F redd ie /Uwapo P ř í jemn ý ma te r iá ls d louhouž i vo tno s t í , pohod ln ýs t ř ihneome zu j í c í vpoh ybu ,pou tkanapá sek , p rak t i ck ékap s y . V e l .1 1 6 1 7 6 [5 6350 94 /5 6350 9 2 ] 299 , - 799 , - Vhodnédo mě s taina mnohéou tdoo ro vé ak t i v i t y ,v yba ven ypod š í vk ouzT r i co tua me z ipode š v íz m ik ro v lákna ,pode še vz te rmop la s t i ck égum y ,s v r šekzumě léků že . [344 1 14 2 ] 64 9 , - Pán skét r i čk oB randT 1599 , - 899 , - 1999 , - Pán ská ou tdoo ro váobu v Wh i teP ineVen t Pán skáou tdoo ro váobu v Supe r ven tI I I Lehk é ,pohod lnéa r y ch le s chnou c íd ík y ma te r iá lo vésmě s io rgan i ck é ba v ln yapo l ye s te ru .[5885 133 ] S v r šekvk omb ina c isem i šeap rod y šného ma te r iá lu Me sh ,v š i t ýja z yk ,v y j íma te lná t va ro vanás té lkaK ine t i cF i t™Ba se, ® z ipode še vEVA , odp ru žen íA i rCu sh ion , me p ř i lna vápode še vM -Se le c tG r ip .[34 20848 ] 699 , - 2699 , - 399 , - S v r šekzes yn te t i ck éků že ,na s ta v i te lné zap ínán ínasu ch ýz ip ,n y lono vápodpo ra k lenb y ,A i rCu sh iont lumen ívpa tn íčá s t i , me z ipode še vEVA ,p ř i lna vápode še v M -Se le c tG r ip .[344 2 1 13 ] 1699 , - P rod y šn ýar y ch le s chnou c ís v r šek , te chno log ie me z ipode š veT e ch l i tet lum í ná ra z yp ř ido š lapuapodpo ru jeodp ru žen í , odo lnágumo vápode še vste chno log i í Omn i -G r ipp rop ř i lnu t íkpo v r chu .[344 2 13 2 ] 1799 , - 24 99 , in te r spo r t . c z

+ KUP3D ÍLY , PLAŤ2 !* = ZDARMA VYB ÍREJAKOMB INU J PODLESVÉHOPŘÁN Í . •RŮZNÝDES IGN •VEVEL IKOSTECH34 -46 •RŮZNÉVEL IKOST IHORN ÍCHD ÍLŮ 79 , •Cenaod2 *P ř inákupu3kusůzn .F i re f l ydos tanešne j le vně jš íkuszda rmajak o dá rek !Ak cep la tnápou zevkamenn ý chp rode jná chIn te r spo r t . Dě t ská/ jun io r skášno r ch lo va c ísadaZeph i r Pán ské šo r tk ynak oupán íPMVe r t i T rendo vép la vk ysbo čn ím ikap sam i . Ma te r iá l :100%po l ye s te r[54 9 20 9 6 ] 699 , - Šno r ch lso ch ranoup ro t iv lnám ,zh ypoa le rgenn íhoa t va ro věs tá lého ma te r iá luS i l f le x ,zo rn íkzbe zpe čno s tn ího sk la .[ 1 605035 ] 44 9, - 799 , - 1299 , - Dám ské ša t y Mon i ca Pán ské p la vk yS l ip s t reamSho r t Pohod lnéspo r to vn íša t yzr y ch le s chnou c ího ma te r iá lu , 2kap s y .[ 6580 635 ] Dob řesednoud ík yp ru žnémuar y ch le s chnou c ímu ma te r iá lu , ma te r iá l Ma xF i todo ln ývů č ich lo ruis lané vodě .[54338 1 6 ] 4 99 , - 999 , - 399 , - 599 , - Šno r ch lo va c í sadaZeph i r Šno r ch lso ch ranoup ro t iv lnám ,zh ypoa le rgenn íhoa t va ro věs tá lého ma te r iá luS i l f le x ,zo rn íkzbe zpe čno s tn ího sk la .[ 1 6050 25 ] 4 99, - 699 , -

Badm in tono vá sada * 2rak e t y+ m í čk y ,vp rak t i ck ém oba lu .[ 145 20 10 ] 399 , - 54 9 , - Sada End le s sSumme rK i t V o le jba lo v ým í č+lé ta j í c íta l í ř . [ 1 2 1 1 1 25 ] 44 9, - 64 9 , - D í v č í Ch lape cká Dě t ská obu vnak oupán íF reak y P ro t i sk lu zo vápod rá žkaae rgonom i ckás té lka .V e l .2 2 -35 [3830 1 1 2 /38300 94 ] 199 , - 399 , - Obu v dovod yP roPepe Lehkáaodo lná ,p ro t i sk lu zo vápod rá žka ,e rgonom i ck y t va ro vanáv lo žka .V e l .3 6 -4 6[38300 9 1 ] 299 , - 54 9 , - Dám skále tn íobu v» žabk y«K i ra Jednodu ch ýde s ign ,pohod lné ,p ro t i sk lu zo vápod rá žka . [38458 6 9 ] 24 9 , - 54 9 , - D í v č í Dám sk é Ch lape cká Pán sk é Dě t skále tn íobu vRa lenC logK Ce l i s t végumo vétě lo ,gumo v ýpá seknapa těp ropohod lné no šen í ,ven t i la čn ío t vo r y ,p ro t i sk lu zo vápod rá žka . V e l .2 9 -35[384343 7 ] 4 99, - 899 , - *P r oduk tnen ído s tupn ývp r ode jněIn te r spo r tP rahaF lo raaZ l ínZ la téJab lk o . Le tn í obu vRa lenC log Ce l i s t végumo vétě lo ,gumo v ýpá seknapa těp ropohod lné no šen í ,ven t i la čn ío t vo r y ,p ro t i sk lu zo vápod rá žka . [384 7 6 9 2 ] Pan to f leDu ramoS l ide 1099 , - 54 9 , - 599 , - Vhodnékvoděadosp r ch ,jednod í ln ýt va ro van ýku s , ma te r iá lEVAnab í z ílehk éodp ru žen ías tab i l i tu .[384 7 705 ] 44 9, - in te r spo r t . c z

PO JĎS I ZABĚHAT Dám ská Bě že cká obu vJa z z20 Lehká ,pohod lná ,p robě ž cesneu t rá ln ímdo š lapem , p rod y šn ý Me shs v r šek ,SSLEVA me z ipode še v za j i š ťu jev y sok ouene rge t i ck ouná v ra tno s ta t r van l i vo s t ,gumo vápode še v .[3 6 2 13 9 2 /3 630 984 ] 1699 , - 3299 , - Pán ská Pán ská Dám ská Bě že cká obu vW a veIn sp i re13 Vhodnáp robě ž cesp rona c í ,te chno log ie M i zuno W a veza j i š ťu jes tab i l i tuat lumen í , lep š íp rouděn ív zdu chud ík y ma te r iá lu A i rMe sh ,ven t i la čn ís y s tém M i zuno In te r coo l .[3 6 2 1 18 1 /3 630 1 9 2 ] 1799 , - 3999 , - Pán ská vo lno ča so váobu v Pán ská bě že ckáobu vRe vo lu t ion4EU A i r MaxV i s ion Jun io r ská ba ske tba lo váobu v T eamHu s t leD8 S v r šekt vo ř ík omb ina ces yn te t ik y ap rod y šnés í ťo v in y , měkkápěno vá me z ipode še vp rot lumen íná ra zůa odp ru žen íp ř ido š lapu ,odo lnágumo vá pode še v ,po l s t ro van ýlem .[3 6 2 2005 ] Ik on i ck ýv zh led ,obu vp roka ždodenn í no šen í ,v id i te lnát lum i c ív r s t vaA i ra s í ťo van ýs v r šeksk r y c ím iv r s t vam iza ru č í d louho t r va j í c ípohod l í ,opo ruap rod y šno s t . [34 68 1 7 9 ] Ko žen ýs v r šekin teg ro van ýses í ťo v inou sespodn íčá s t ízpěn y ,pá sekves t ředn í čá s t ichod id lap rof i xa c inoh y ,lehkáa p ru žná me z ipode še vzpěn yza j i š ťu jesk vě lé t lumen í ,tenkágumo vápode še vza ru ču je p ř i lna vo s t .V e l .35 ,5 -40[3 6 13055 ] 1299 , - 3299 , - 1399 , - 799 , - 1999 , - 899, -

C yk l i s t i cká he lma Magnum * * Inmo ldte chno log ie ,ve lk é ven i t la čn ío t vo r yses í ťk oup ro t i hm y zu ,3DIASs y s témp rosnadné na s ta ven íve l ik o s t i ,pohod lné zap ínán í Monoma t i c . [ 1 9 7 2 13 7 ] 999 , - 2 199 , - Pán sk ýc yk l i s t i ck ý d re s MenSpo r tX4 * Dám sk ýcyk l i s t i ck ý d re sLad ySpo r t * Ce lo ro zep ína c íp ředn í z ip ,e la s t i ck ýlemna ruká ve chavespodn ím ok ra j i ,3o te v řenékap s yna zadn ímd í lu ,re f le xn íp r vk y . [430 6 25 1 ] Ce lo ro zep ína c í ,k om fo r tn í s t ř ih ,nazadn ímd í lujedna men š íkap sanaz ip ,re f le xn í p r vk yapo t i sk .[43034 9 1 ] 999 , - 124 9 , - 999 , - 124 9 , - Pán ské c yk l i s t i ckéšo r tk y MenSpo r tX5 * Dám skéc yk l i s t i ckéka lho t y ASL -4Com fo r t * Un i ve r zá ln í ,s manome t rem do1 1ba r .[ 1 934555 ] V í ced í ln ýana tom i ck ýs t ř ih ,p lo chéš v y ,š i rok ýlemse s i l ik ono v ýmv láknemvzak on čen ínoha v i c ,v lo žka3D V e lo ce ,re f le xn íp r vk y .[43 100 9 2 ] V y sokáfunk čno s t ,ve lm i e la s t i ck ý ma te r iá l Ma laga ru ču jevo lno s tpoh ybu L y c ra®,za aod vodpo tu .[43 1 2 150 ] 84 9 , - 144 9 , - 1099 , - Hu s t i lka A i rPowe rI I * 399 , - 5 1 14 9 , - CYKL IST ICKÉDESATERO JOSEFADRESSLERA LET EXKLUZ IVNĚ PŘEHAZOVAČKA : Sh imanoA l tu s 879, - ZÁRUKA NAKOLA V ybe r tes isp rá vn ýt ypk o lap r os véje žděn í . P la t ínarámk o la .Úp lné in fo rma cez í sk á t evp r ode jn á ch INTERSPORTan a in te r spo r t . c z . V y zk ou še j terů znéve l ik o s t iaz vo l tetu , k te rávámsed íne j v í c . 29" Ko lode j tedose r v i su a le spoňd vak rá tzar ok . Pán ské ho r skék o lo M y s t i c2920 18 * * * U zam yka te lnáv id l i ce , h yd rau l i ck ék o tou čo vé b r zd y ,k va l i tn íSh imano k omponen t y .Rám :A lu 60 6 1|V id l i ce :RSTB la ze Lo ck ou t|P řeha zo va čka : Sh imanoA l tu s|B r zd y : T ek t ro[ 1 9 1 20 73 ] 16999 , - 12999 , BRZDY : T ek t ro Ne v y j í ždě j tebe zp ř i lb y ac yk l i s t i ck éhoob le čen í . D í ve j tesep ř edsebe ,tamkamch ce teje t , nenato ,čehosebo j í te . P ř ed v íde j teadě le j tev še chnov ča s . Pokud mák o loně cop ř e je t , mu s íse muto č i tk o la . Noh yj soune j lep š íp ru ž i c íjedno tka atak y mo to r ,k te r ýmo v ládá tek o lo . Ř íd í tkane s v í r e j te . D r ž tejeu vo lněněanek ru ť tej im i . B r zdě tep l ynu le asc i tem . 27 ,5" BAVTESE SKOLEM ! Dám ské ho r skék o lo M y s t i cASL20 18 * * * U zam yka te lnáv id l i ce , h yd rau l i ck ék o tou čo vé b r zd y ,k va l i tn íSh imano k omponen t y .Rám :A lu 60 6 1|V id l i ce :RSTG i la Lo ck ou t|P řeha zo va čka : Sh imanoA l tu s|B r zd y : T ek t ro[ 1 908005 ] Jose fD ress le r 15999 , - m i s t rs vě taaE v rop yvb ik e t r ia lu amba sado rc yk l i s t ik yp roINTERSPORT 1 1999 , - *P r oduk tnen ído s tupn ývp r ode jněIn te r spo r tP rahaF lo ra .* *P r oduk tnen ído s tupn ývp r ode jněIn te r spo r tP rahaF lo raaJab lone c . * * *P r oduk tnen ído s tupn ývp r ode jněIn te r spo r tP rahaF lo ra ,Jab lone caZ l ínZ la téJab lk o . in te r spo r t . c z

TOP -NAB ÍDKY Dě t skéin l ineb ru s leThunde r * Ch lape ck é D í v č í Vhodnép rov še chn ym ladé b ru s la ře ,sna s ta v i te lnouve l ik o s t í . V e l ik o s tk o le ček :7 2 mm T v rdo s tk o le ček :80A Lo ž i ska :SG3 Na s ta v i te lnéveve l . :2 6 2 9 , 2 9 -33 ,33 -38 [ 1580 18 6 / 1580 18 7 ] 14 99 , - 2 199 , - RŮZNÉMODELY JENZA999 , -* Pán skéin l ineb ru s le Houd in i90 * S t ro jo věš i t ý ,v y sokáodo lno s t ,bu t y lo vá du še ,po v r chze100%te rmop la s t i ck ého po l yu re tanu .V e l .3 /4 /5[ 1 20 1308 ] Fo tba lo v ým í č S t ro jo věš i t ý ,vná rodn í chba r vá ch . V e l .5[ 1 20 1 98 2 ] Na v zdo r yn í zk éhmo tno s t i nab í ze j ív y sok ýv ýk on ,s tab i l i tua odo lno s t ,h l in ík o v ýrámv yba ven t řem ik o le čk y . V e l ik o s tk o le ček :90 mm T v rdo s tk o le ček :83A Lo ž i ska :ABEC 7 [ 158 2 1 2 2 ] 54 9 , - 399 , - 4 999 , - Fo tba lo v ým í čG l ide r 399 , - 14 9 , - 2999 , - *P r oduk tnen ído s tupn ývp r ode jněIn te r spo r tP rahaF lo ra . Spo le čnos tINTERSPORTs iv yh ra zu jep rá vozměnveva r ian tá chnab í zenéhozbo ž í .Něk te rép roduk t ynemus íb ý tsk ladem vev še chp rode jná ch .Dos tupnos tp roduk tů mů že teo vě ř i tvnašemeshopunaeshop . in te r spo r t . c z . P řešk r tnu técen yjsoudopo ru čenécen ydoda va te lůvdoběu veden í mode lunat rh .Nab ídkap la t íod6 .6 .do17 .6 .20 18nebo dov yp rodán ízásob .Ba re vnéods t ín yse mohoul iš i t .Zach yb yv zn ik lévt iskune ru č íme .Ne l zek omb ino va tsj in ým iak čn ím i nab ídkam ias le vo v ým ikupon y .So r t imen tk o lnen ídos tupn ývp rode jná chP rahaF lo ra ,Jab lone caZ l ínZ la téJab lk o . SO2018_ IS -CZ_FB_6 Jun i_SH P la t ípou zevp r ode jná ch :B rno -Mod ř i ce : OCO l ymp ia ,UDá ln i ce7 7 7 H rade cK rá lo vé : OCFu tu rum , B rněn ská18 25 / 2 3aJab lone cnadN i sou : OCCen t ra l ,Komen sk ého5 3 20 / 18K la to v y : NCŠk odo vka , Doma ž l i cká888Ko l ín : OCFu tu rum ,R o r e j co va90 6L ibe re c3 : OCN i sa ,Če sk ém láde že45 6M ladá y ,T ř ídaV .K lemen ta14 95Mo s t : Cen t ra l Mo s t ,Radn i čn í3400O lomou c : Ga le r ie Bo le s la v : NCBond Šan to vka ,Po l ská1Opa va : OCB r eda & W e in s te in , UF o r t y4 9 / 10O s t ra va :F o rum No váKa r o l ina , Jan ta r o vá3 344 /4Pa rdub i ce : Pa lá cPa rdub i ce , Ma sa r yk o vonámě s t í2 7 9 9P l zeň -Če rn i ce :O l ymp ia P l zeň B /Shopp ingcen te rI I ,P í se cká10 9 3 / 6P rahaČe s t l i ce : Spek t rum P růhon i ce , Ob chodn í1 1 3 P raha3 :A t r iumF lo ra ,V inoh rad ská14 9 P raha5 : Ga le r ieBu to v i ce ,Rad l i cká1 1 7 P raha6 : OCŠe s tka , raha9 : Ga le r ieHa r f a ,Če sk omo ra v ská24 20 / 15aP raha9 : OCLe tňan y ,V e se l ská6 6 3 F a j t lo va10 90 / 1P T ep l i ce : Ga le r ieT ep l i ce ,námě s t íS vobod y Z l ín -Ma leno v i ce : Cen t r oZ l ín ,3 .k vě tna1 1 70 Z l ín : OCZ la té Jab lk o ,Námě s t íM í ru1 74 S ledu j tenásna in te r spo r t . c z