Nab ídkap la t íod28 . 2 .do1 1 .3 . 20 18nebodov yp rodán ízá sob . SALE Ou tdoo ro váobu v Wh i teP ineVen tGTXLow Memb ránaGo re T e xza j i š ťu jeodo lno s tvů č ivodě , pe vnágumo vápode še vsp ro t i sk lu zo v ým id rá žkam i , v y z tu ženášp i čka . [34 20 100 /34 10083 ] 1 999 , - 3899 , - 48%SLEVA Dám ská Dám skáou tdoo ro vábundaAndeanPeak s V e lm ilehkáatep lá ,pe vnákapu ce ,re f le xn íp r vk y .Pod š í vka M ICROGUARD MAXLOFTQ .M .C .za j i š ťu j í c ír y ch l ýod vodpo tu ,vně j š í ma te r iá lSTORMLOCK 10D M IN IR IPza j i š ťu j í c ívě t ruodo lno s tap rod y šno s t .[5 680 1 14 ] Pán ská 2999 , - 4 999 , - 40%SLEVA Ne j lepš ívýbě r–Ne j lepš íznačky–Ne j lepš íse rv is–Ne j lepš ípo radens tv í– in te rspo r t . c z

SPEC IÁLN Í NAB ÍDKA Pán skát rek ingo váobu vKona M idI IAQX Memb ránaAquamaxjenep romoka váp ř i za cho ván íp rod y šnos t ivů č ipo tu ,pe vnágumo vá podeše vsd rá žkam ip ro t ipodk lou znu t í , po ls t ro van ýlem ,v y z tu ženápa taašp i čka . [3470507 ] 999 , - 2 1 99 , 54%SLEVA Dám ská Pán ská Pán skáobu vT e r rexT i v id M idCP T rek ingo váobu vVego M id Měkkápěno vá me z ipode še v ,odo lnápod rá žkas te chno log i íT ra x ionp ř i lnekpo v r chu ,te chno log ie C l imap roo fch rán ívná ro čn ý chpodm ínká ch .[34 70054 ] 2399 , - 34 99 , - V e lm ilehká ,k o žen ýs v r šekvk omb ina c is ma te r iá lem Me sh ,nep romoka vád ík yM -Se le c tD r y memb ráně . [34800 95 /34 70 104 ] 2299 , - 31%SLEVA 4 199 , - 45%SLEVA Pán skáou tdoo ro váobu vG lenwoodTXP Nep romoka vá memb ránaTEXAPORE ,p rod y šnápod š í vka , po l s t ro van ýja z ykalem ,odo lnágumo vápod rá žka . [34 200 7 6 ] 1799 , - 3599 , - 50%SLEVA Dám ská Pán ská Pán skáou tdoo ro vá obu vR idgepa s sBo l t Lehká ,ve lm ipohod lnáap rod y šná obu v ,v yba venás y s témemt lumen í A i rCu sh ion ing ,o ch ranap r s tů ,sem i šo vá ků že .[34 20 1 14 ] 1799 , - 3599 , - 50%SLEVA Ou tdoo ro váobu vNagoAQX S v r chn í ma te r iá lzků že ,nep romoka váa p rod y šná memb ránaAquama x ,V ib ram pode še vza j i š ťu jes tab i l i tuvte rénu . [34 20 103 /34 10053 ] 1699 , - 24 99 , - 32%SLEVA Pán skáou tdoo ro vá obu vCon sp i ra c yIV V oděodo lnáav y so cep rod y šnák on s t ruk ce Ou tDRY™ ,lehká me z ipode še vT e ch l i te™ , neba r v í c í ,p ř i lna váas tab i ln ígumo vá pod rá žkaOmn i -G r ip™ .[34 20850 ] 14 99 , - 2699 , - 44%SLEVA Dě t ská / jun io r skát rek ingo vá obu vC i s coH ike rAQX Nep romoka váap rod y šná memb rána Aquama x , me z ipode še vEVAza ru ču j í c í k om fo r t ,p ro t i sk lu zo vágumo vápode še v . ve l .30 -3 7[34 9005 7 ] 799 , - 1399 , - 42%SLEVA

Dám ská Dám ská Pán ská Pán ská Bě že ckáobu vGe lPu l se9G -TX Memb ránaGo re T e xza j i š tu jeodo lno s tvů č ivoděaj in ým vně j š ímv l i vům ,pěno vá me z ipode še vza j i š ťu jet lumen í , s í ťo van ýs v r šek ,re f le xn íp r vk y . [3 6 2 2004 /3 63 200 1 ] 1899 , - 3299 , - 42%SLEVA Dám skáobu vCa r son2 Me ta l l i c Měkkápěno vápode še vspo leh l i vět lum íná ra z ya podpo ru jeodp ru žen í ,s v r šekzp rod y šného me she , v y z tu ženápa ta .[34 6 6 14 7 ] 1099 , - 1899 , - 42%SLEVA Bě že ckáobu vDown sh i f te r7 Pán skábě že ckáobu vW a veIn sp i re13 P rod y šnás í ťo v inases yn te t i ck ýmp řek r y t ím ,po l s t ro van ý lem ,s té lkaaja z ykza j i š ťu j í ma x imá ln ík om fo r t ,gumo vá pod rá žkapo sk y tu jeodo lnout rak c iap ru žnéd rá žk y umo žňu j íp ř i ro zen ýpoh yb .[3 6 2 1 255 /3 63 1 25 9 ] 899, - 1399 , - T e chno log ie M i zuno W a veza j i š ťu jes tab i l i tuat lumen í , lep š íp rouděn ív zdu chud ík y ma te r iá luA i rMe sh , ven t i la čn ís y s tém M i zunoIn te r coo l . [3 6 2 1 18 1 ] 2 199 , - 35%SLEVA 3999 , - Dě t ská / jun io r skáobu vSw i f t yK 45%SLEVA Jun io r skáobu vEqua l i ze r2 .0Po s tSea son Mode rn íde s ign ,s v r šekzes í ťo v in yp rod y šn ývů č ipo tu , pěno vápode še vsk vě let lum íná ra z yaza j i š ťu jeodp ru žen í p ř ido š lapu ,po l s t ro van ýlem .ve l .28 -3 9[34 6505 1 /34 6505 7 ] Odo ln ýap rod y šn ýs v r šek ,pode še vzpamě ťo vépěn y ste chno log i íDua l -L i tep ropohod l íaodp ru žen í , p ro t i sk lu zo vápod rá žka .ve l .35 -3 9[34 655 6 9 ] 899, - 999 , - 1 199 , - 14 99 , - 33%SLEVA Pán skáobu vCFSw i f tRa ce rLMT Pěno vá me z ipodeše vC loud foamsk vě let lum íná ra z y , p rod y šn ýs v r šekzes í ťo v in y .[3468003 ] 1 199 , - 1599 , - Pán skáobu vCFRa ce rM id WTR S v r šekzes í ťo v in y ,te x t i ln ípodš í vka ,pěnaC loud foam p rot r va l ýk om fo r talehkéodp ru žen í .[3468246 ] 1399 , - 24 99 , - 44%SLEVA in te r spo r t . c z

SALE Dám ská m ik inas kapu c íF a vo r i teF lee ce T en č íbundavhodnánap ře chodné obdob íz ima ja ro ,v ýp lňP r ima lo f t , kapu ce .[ 64 10 9 9 2 ] R y ch le s chnou c íp ru žn ý ma te r iá lCha rgedCo t ton , te chno log ieAn t i -Odo r zab raňu jev zn ikubak te r i í , k lokan íkap sanab ř i še , vo lně j š ís t ř ih .[40 94 23 9 ] 34 99 , - 1599 , - Dám skábundaFena to r * 2399 , - 1299 , - 31%SLEVA Vn i t řn í f lee co váv r s t va Dám ská Dám skáou tdoo ro vábundaI ce landV o yage3 v 1 Nep r omok a váavě t ruodo lnávně j š ív r s t vaTEXAPORE ,vn i t řn í v r s t vaNANUK200zp ř í jemnéhoatep léhof lee c e ,v r s t v yl ze spo j i ts y s témemz ipů ,odn íma te lnák apu c e .[ 5 68 1 18 3 ] 2999 , - 4 999 , - 40%SLEVA Pán ská H yb r idn íbundaA c t i veGeo rge town Komb ina ce ma te r iá lůza j i š ťu jeodo lno s tate rmo i zo la c i , p rak t i ck ékap s ynaz ip ,v y sok ýl íme c ,e la s t i ck é man že t ya s taho va c íspodn ílem .[5 6 90 2 1 1 /5 680 2 2 7 ] 999 , - 24 99 , - 60%SLEVA *V še chn yb a r e vnév a r i an t yne j sousk l ademv ev še chp r ode jn á ch .Do s tupno s tp r oduk tus io v ě ř t en a in t e r spo r t . c z . Pán ská m ik inaskapu c í P rod y šn ý ,r y ch le s chnou c í ma te r iá lTh readbo rne , k lokan íkap sanab ř i še .[4483 1 78 ] 1399 , - 1899 , - Spo le čnos tINTERSPORTs iv yh ra zu jep rá vozměnveva r ian tá chnab í zenéhozbo ž í .Něk te rép roduk t ynemus íb ý tsk ladem vev še chp rode jná ch .Dos tupnos tp roduk tů mů že teo vě ř i tvnašemeshopunaeshop . in te r spo r t . c z . Cen yo zna čenés lo vem“m ís to ”jsoudopo ru čenécen ydoda va te lůvdoběu veden í mode lunat rh .Nab ídkap la t íod28 .2 .do 1 1 .3 .20 18nebodov yp rodán ízásob .Ba re vnéods t ín yse mohoul iš i t .Zach yb yv zn ik lévt iskune ru č íme .Ne l zek omb ino va ts j in ým iak čn ím inab ídkam ias le vo v ým ikupon y .So r t imen tl y ž ínen ídos tupn ývp rode jná chP rahaF lo raaZ l ínZ la téJab lk o . F jSo2018_ IS -CZ_FB_28F eb18_aw P la t ípou zevp r ode jná ch :B rno -Mod ř i ce : OCO l ymp ia ,UDá ln i ce7 7 7 H rade cK rá lo vé : OCFu tu rum , B rněn ská18 25 / 2 3a Jab lone cnad N i sou : OC Cen t ra l , Komen sk ého5 3 20 / 18Ko l ín : OCFu tu rum , R o r e j co va90 6L ibe re c3 : OCN i sa ,Če sk ém láde že45 6 M ladáBo le s la v : NCBond y ,T ř ídaV .K lemen ta s t : Cen t ra l Mo s t , Radn i čn í3400O lomou c : Ga le r ieŠan to vka ,Po l ská1Opa va : OC B r eda 14 95Mo &W e in s te in , UF o r t y4 9 / 10 O s t ra va :F o rum No vá Ka r o l ina ,Jan ta r o vá3 344 /4Pa rdub i ce : Pa lá c Pa rdub i ce , Ma sa r yk o vonámě s t í2 7 9 9P l zeň -Če rn i ce :O l ymp iaP l zeňB /Shopp ingcen te rI I ,P í se cká 10 9 3 / 6P rahaČe s t l i ce : Spek t rumP růhon i ce ,Ob chodn í1 1 3P raha3 :A t r iumF lo ra ,V inoh rad ská14 9 P raha5 : Ga le r ieBu to v i ce ,Rad l i cká1 1 7P raha6 : OCŠe s tka ,F a j t lo va10 90 / 1P raha9 : Ga le r ieHa r f a , Če sk omo ra v ská24 20 / 15aT ep l i ce : Ga le r ieT ep l i ce ,námě s t íS vobod y Z l ín -Ma leno v i ce : Cen t r oZ l ín ,3 . k vě tna1 1 70Z l ín : OCZ la téJab lk o ,Námě s t íM í ru1 74 S ledu j tenásna in te r spo r t . c z