Nab ídkap la t íod3 1 . 1 .do1 1 . 2 . 20 18 nebodov yp rodán ízá sob . www . in te r spo r t . c z CHC IJENTY NE JLEPŠ ÍNAB ÍDKY . TAKJAKOTY . JAKUB DUDEK , ZTÝMUINTERSPORT , RÁDLYŽU JE . SALE ! VÝPRODEJ !VÝPRODEJ !VÝPRODEJ !VÝPRODEJ !VÝPRODEJ !VÝPRODEJ !VÝPRODEJ !VÝPRODEJ ! % % % % S je zdo vé l y žeRTM76 sv á zán ímMa rk e rFDTTP10 * % S je zdo v ér ek r e a čn í l y že ,un i v e r z á ln í A l lmoun t a int yp ,t v a r l y žeXTDT ip&T a i l R o ck e r , j ád r o3DR idgeCo r esv r s t v oup ru žné o c e l i ,p r v ekUVOp r ot lumen ív ib r a c í ,sk v ě l é j í zdn í v l a s tno s t id ík yk on c en t r a c ihmo tno s t idos t ř edu . Dé lk y :1 4 7 1 7 5cm K r o jen í :1 2 4 7 6 1 0 5 mm R ád iu s :1 5 , 7m / 1 68cm J ád r o :W ood c o r e ,Cen t e rS idew a l l [ 0 1 2 0 1 7 1 / 0 3 1 1 0 5 2 ] -49% % , 3899 to1 s í m , 6999 % *P r oduk tnen ído s tupn ývp r ode jn á chP r ah aF l o r aaZ l ínZ l a t éJ ab lk o . D ám sk á P án sk á L y ža ř sk ábundaTw in Pu l s ionAmau r y /Da y l igh tAu r e l ie T e chno l og ieAqu am a xp r oodo lno s tvů č iv odě ,v ě t ru ap r od y šno s t ,s v r chn íúp r a v aT e f l onE c o ,pod l epené š v y ,v odo t ě snéz ip y ,v y sok ý l íme csvn i t řn íh ř e j i v ou pod š í vk ou ,odn ím a t e ln ás t aho v a c ík apu c e . [8 5 2 0 3 2 2 /8 5 1 0 5 3 4 ] N e j l e p š ív ý b ě r-N e j l e p š íz n a č k y-N e j l e p š ís e r v i s-N e j l e p š íp o r a d e n s t v í % -52% , 99 to41 s í m , 1999 TAKÉONL INE www . i n t e r s p o r t . c z

% SALE ! % % VÝPRODEJ !SALE !VÝPRODEJ !SALE !VÝPRODEJ !SALE !VÝPRODEJ !SALE !VÝPRODEJ !SALE !VÝPROD -55% % -54% , to4499 s í m -40% , 99 to21 s í m , 1999 , 999 P án sk á l y ža ř sk ábundaV ida r P án sk áfunk čn íbundaSupe rp ipeA lban Lehk ý ,funk čn íap r od y šn ýs t r e t cho v ým a t e r i á l ,v odn í s l oupe c50 0 0 mm ,k r i t i ck éš v y j soupod l epen y ,p r ak t i ck é k ap s y ,p r o t i sněho v ýp á s .[8 5 2 1 6 2 4 ] Lehk áah ř e j i v ád ík yt e chno l og i iP r im a l o f t ,v e lm ipohod ln á , k apu c e ,po s t r ann ík ap s y .[ 7 6 9 2 0 08 ] % -41% , to1499 s í m P án sk éfunk čn ít r ik oNoam K r á tk ýz ip ,r e f l e xn íp r vk y ,p ru žn ýs t r e č o v ým a t e r i á l .[ 7 6 5 0 3 9 5 ] Dám sk áfunk čn ím ik inaOnn ik a V e lm ipohod ln ýap ru žn ým a t e r i á l ,k r á tk ýz ip , o zdobnéde t a i l y .[ 7 6 4 0 6 5 9 ] -50% , to1999 s í m P án sk é l y ža ř sk é ruk a v i ceGea r y V y so c ev ě t ru -av oděodo lné d ík y memb r áněGORE TEX® , p r od y šné ,v y t ep l ené ,e r gonom i ck ýs t ř ih . [ 7 1 2 1 0 2 2 ] , 999 Dám sk á l y ža ř sk ábundaCa t l in M a t e r i á l I c e t e chSo f t she l l jev e lm iodpud i v ývů č iv odě , l y c r o v é m an že t y ,odn ím a t e ln ák apu c e ,n a s t a v i t e ln ý l em ,c e l o z ap ín án í n az ip ,p ř í jemn ýt ep l ývn i t řn í l íme c ,p r ak t i ck ék ap s ysvn i t řn í pod š í vk ou .[8 5 1 5 0 4 2 ] % , 899 , 99 6 , 99 24 % -40% , 99 to11 s í m , 99 to41 s í m SALE ! % -50% , to2799 s í m , 1399 Dám sk ék a lho t yse š lem iDa y l igh tS te l la Memb r án aAqu am a x8 . 5p r o v oděodo lno s t ,k ap s yn az ip . [8 2 6 0 0 38 ]

-60% , to999 s í m ODEJ !SALE !VÝPRODEJ !SALE !VÝPRODEJ !SALE !VÝPRODEJ !SALE ! -58% -41% , to3599 s í m , to1699 s í m , 99 14 Dě t sk ásadaspodn íhop r ád laY ah to , 999 c loupe ís Vodn 3000 mm Funk c eD r yP lu sz a j i š ťu jeod v odv lhk o s t iodt ě l a , h ř e j i v é .v e l .98 1 7 6[ 7 4 6 0 0 3 3 ] c loupe ís Vodn 3000 mm D í v č í l y ža ř sk ábundaY ou thR a ceT i c iana D í v č íz imn íbundaSnowS t a rT a t iana S v r chn íúp r a v aAqu ab a sez a j i š ťu jeodo lno s tvů č iv oděav ě t ru p ř iz a cho v án íp r od y šno s t ivů č ipo tu ,vn i t řn í l íme csh ř e j i v ou pod š í vk ou ,k apu c esodn ím a t e ln ouk o že š inou ,sněho v ýp á s , p r ak t i ck ék ap s yn az ip ,r e f l e xn íp r vk y .v e l .1 1 6 1 7 6[8 5 0 0 1 7 0 ] Nep r om ok a v áap r od y šn á memb r án aAqu am a x ,odn ím a t e ln á k apu c e ,k ap s an ask ip a s ,bo čn ík ap s yn az ip . v e l .1 28 1 7 6[8 5 0 0 3 1 7 ] -63% , to1099 s í m , 399 -30% , to399 s í m % , 279 -54% , to1099 s í m , 99 4 Sadadě t sk éhofunk čn íhop r ád laSk yJ r . Funk c eD r yP lu sod v ád ípo todt ě l a ,funk c eP o l yg iene z ab r aňu jev zn ikuz áp a chu ,be z e š v á .v e l .1 28 1 7 6[ 7 4 6 0 0 2 5 ] Dě t sk áf lee c o v ám ik inaCo r t ina Jemn ým ik r o f l ee c e jene jenv e lm i jemn ýa měkk ý ,a l et ak é ne sku t e čnět ep l ý ,an t ip i l l ingúp r a v ap r o t iv zn ikužmo lků , po l o v i čn íz ip .v e l .1 1 6 1 7 6[ 7 6 6 2 1 0 9 ] Dě t sk éfunk čn ít r ik oM i le y P o l o z ipso ch r anoub r ad y ,funk c eD r yP lu s t r an spo r tu jev lhk o s tsmě r emv en .v e l .1 1 6 1 7 6[ 7 6 6 2 1 2 2 ] % -45% , to1099 s í m Dě t sk áz imn íobu vS i l lo * , 399 *P r oduk tnen ído s tupn ývp r ode jněP r ah aF l o r a . V ě t ru -av oděodo lnéd ík y memb r áněAqu am a xE l i t e , p r od y šné ,e r gonom i ck ývn i t řn í p r o t ek t o rz ame zu jez r aněn í . v e l .3 6[ 7 1 7 1 0 1 1 ] -50% , 99 to11 s í m , 599 -57% , to699 s í m , 9 9 2 , 599 Lehk ák on s t ruk c e ,s v r šek jeodo ln ývů č iv oděasněhu , pod š í vk az a j i š ťu jet ep l oak om f o r t ,pe vn águmo v ápod r á žk ase v zo r em ,r e f l e xn íp r vk y .v e l .2 8 3 5[ 3 2 6 0 1 9 4 ] Jun io r sk éruk a v i ceV o lk e r Dě t sk éfunk čn ít r i čk oR ob inJ r . Ide á ln í j ak op r vn ív r s t v a ,z ipuk rku .v e l .1 28 1 7 6[ 7 6 3 0 0 4 0 ] -61% , to1799 s í m , 99 6 Dě t sk éfunk čn í ruk a v i ceAb tenau V odě l odo ln áap r od y šn á memb r án aGORE TEX® . v e l .XS-XL[ 7 1 0 0 1 9 0 ]

SALE ! % % % VÝPRODEJ !SALE !VÝPRODEJ !SALE !VÝPRODEJ !SALE !VÝPRODEJ !SALE !VÝPRODEJ !SALE !VÝPROD % 20cm :100–1 a lk ] Dé 5 1 0 0 0 3 0 ímC5[ án z á esv c íd ab Vn , to4599 s í m , 99 34 -40% :130–150cm a lk ] Dé 7 9 0 0 0 3 0 ímL7[ án z á esv c íd ab Vn , 99 14 , to5399 s í m , 3999 Dě t sk ý/ jun io r sk ýse tA i rw ing2P r oSe t -54% , to549 s í m HELMA :ABSsk o ř ep in a ,s y s t émn a s t a v en ív e l ik o s t i ,p a s i vn í od v ě t r á v án í ,ú ch y tn ab r ý l e .BR ÝLE :dob ř eod v ě t r á v ané , 1 0 0%UVo ch r an a .v e l .48 58[ 08 4 0 1 1 5 ] , 9 24 Ch l ape ck é D í v č í -41% , 1999 to1 s í m % Dě t sk és je zdo vé l y že R ed s te rJ2Jun io r /V an t age G i r lsv á zán ím * * * T e chn o l og ieBend -Xz a j i š ťu jesk v ě l ý k on t ak tsesněhem ip ř i n í zk év á zed í t ě t e ,pe vn ý l ehk ý m a t e r i á lsk ompo z i t o v ým j ád r em . K r o jen í :1 0 5 6 7 -8 6 ,R ád iu s :8m / 1 1 0 cm[ 0 1 0 0 0 7 4 / 0 1 0 0 5 4 9 ] % , to2499 s í m , 6999 y v r znéba Rů Dě t sk é l y ža ř sk é ho leXTT eam /Swee t y * Lehk áape vn áh l in ík o v á k on s t ruk c e ,o c e l o v ýh r o t , n a s t a v i t e lnépop ruh y . Dé lk y :7 5 1 0 5cm [ 0 2 0 0 1 0 4 / 0 2 0 0 0 3 3 ] , to2499 s í m , 1799 Dám sk és je zdo vé l y žeA tom i cC loud L tdsv á zán ímL i th ium10Lad y * * Dě t sk á / jun io r sk á l y ža ř sk áhe lmaG r ap2 .0J r . Fu l lC apk on s t ruk c ep r osn adnou m an ipu l a c i , den zo l i t o v é j ád r o ,s t ruk tu r o v an ýpo v r ch . K r o jen í :1 2 0 7 3 1 0 1R ád iu s :1 3 , 4m / 1 5 7cm [ 0 1 1 0 2 5 5 / 0 3 1 0 2 9 7 ] Lehk áape vn á In -Mo ldk on s t ruk c e ,p ř i způ soben ív e l ik o s t i pomo c ío t o čnéhok o l e čk a ,p r od y šn á memb r án aH yd r a -VENT™ , n a s t a v i t e ln ýv en t i l a čn ís y s t ém .v e l .5 1 5 4 ,5 4 5 7[ 08 4 0 2 4 7 ] 3 2 1 .2 l e :v y zk e ř 3p % , to3099 s í m , 2099 7 2 4 .2 l e :v y zk e ř 4p -39% , to3299 s í m , 2399 , to3299 s í m , 1999 -38% , 5999 % % P án sk á l y ža ř sk áobu vXp r oX90 * Dě t sk á/ jun io r sk á l y ža ř sk áobu vT50/G50 * Spo r t o vn í l y ž a ř sk áobu v ,2 ,3nebo4p ř e zk yp r o ind i v idu á ln í n a s t a v en í ,p r o š í v an át epe lněf o rmo v a t e ln ávn i t řn í bo t i čk ap r ov ě t š ípohod l íp ř ino šen í ,p r ak t i ck é n a zou v a c ípou tk o .[ 3 0 0 0 2 1 1 / 3 0 0 0 2 2 4 ] , to9699 s í m Dě t sk á l y ža ř sk áobu vF50 * T ř ipe vnésn adnon a s t a v i t e lnép ř e zk y ,k om f o r tn ít ep l ávn i t řn í bo t i čk a ,pou tk op r osn adně j š ín a zou v án í .v e l .2 1 2 7[ 3 0 0 0 2 7 9 ] T e chno l og ie3 6 0 °Cu s t omShe l l ,ze s í l en áz adn í v l o žk aumo žňu jepou ž i t í měk č íp ř edn ím an že t y p r o l ep š ípo c i tobepnu t ínoh yap r og r e s i vně j š í f l e x i ,vn i t řn íbo t i čk aM yCu s t omF i t3DSpo r t . F l e x :9 0 ,L :1 0 0[ 3 0 2 0 6 3 1 ]

-42% , 99 to51 s í m , 2999 L y ža ř sk áhe lmaMengaV Lehk áas t ab i ln í ,sk on s t ruk c í In -mo ld , ind i v idu á ln ín a s t a v en í v e l ik o s t í ,v yměn i t e ln ýzo rn íksez r c ad l o v ýmpo v r chem , odep ín a c ípěno v épo l s t r o v án ín azo rn íkuau šn ík l apk y , ú ch y tb r ý l í .[ 08 4 5 3 7 4 ] ODEJ !SALE !VÝPRODEJ !SALE !VÝPRODEJ !SALE !VÝPRODEJ !SALE ! y v r znéba Rů -48% , 1999 % % -50% , 5999 to1 s í m L y ža ř sk áhe lmaP1USP r o * * * P r ov á ž ío2 0% méněne ž j inéh a r d sh e l lp ř i lb yasp lňu je ne j v y š š ís t and a r d ybe zpe čno s t i , in t eg r o v an ýv en t i l a čn ís y s t ém , sn adnon a s t a v i t e ln áv e l ik o s tpomo c ío t o čnéhok o l e čk a ,vn i t řn í po l s t r o v án í ,pou tk on ab r ý l e .[ 08 4 5 0 4 4 ] % -56% , 2499 to1 s í m , 7999 , 99 54 Zá vodn ís je zdo vé l y že R ed s te rXsv á z án ímMe r cu r y11 * Sn adnoo v l ad a t e lné ,n ad chnouv á ss v ým v yn ik a j í c ímv ýk onemn as je zdo v c e . Dé lk y :1 4 9 1 7 3cm ,K r o jen í :1 2 0 , 5 7 4 1 0 3 , 5 R ád iu s :1 5m / 1 6 5cm ,S l an t edS idew a l l , Fu s ion W ood c o r e .[ 0 1 4 0 2 2 0 / 0 3 1 0 1 2 6 ] Dám sk és je zdo vé l y žeSa f ine P r y s t ineARTsv á zán ímL T100 * K on s t ruk c eC ap -S idew a l lp r ov e lm isn adné o v l ád án í . Ide á ln íp r os t ř edněpok r o č i l é l y ž a ř e .ARTA c t i v eR o ck e rt e chno l og iep r o l ep š ís t ab i l i tu .Dé lk y :1 4 6 1 68cm K r o jen í :1 2 5 7 6 1 0 4 mm R ád iu s :1 2 , 0m / 1 5 2cm[ 0 1 1 0 48 6 / 0 3 1 1 0 5 1 ] , to5499 s í m , 3999 , 9 34 Lehk áape vn áh l in ík o v á k on s t ruk c e ,e r gonom i ck y t v a r o v anéruk o je t i ,pop ruh y p r ope vně j š íú chop . Dé lk y :1 1 0 1 3 5cm[ 0 2 1 0 1 2 4 ] % , to1098 ís m , 599 % , to2799 s í m , 1399 y v r znéba Rů L y ža ř sk éb r ý leSnow s t r ik eL TM T e chno l og ieSup r a v i s ion® ,1 0 0%UVo ch r an a ,odo ln ý zo rn íkp r o t ipo šk r áb án í ,d v o j i t ás f é r i ck ásk l a ,úp r a v ap r o t i z am l žen í .[ 08 6 3 2 6 7 ] -45% , to1099 s í m L y ža ř sk ého leRu sh * taška+ No v ák on s t ruk c esk e l e tup r osn adně j š ín a zou v án í av y zou v án í ,t e chno l og ieDuoF l e xz a j i š ťu je e x c e l e tn ír o vno v áhuak on t r o lu ,pou tk op r o sn adně j š íno zou v án í .L :1 0 4 mm ,F l e x :8 5 / 7 5 [ 3 0 2 0 3 3 1 / 3 0 1 0 2 7 7 ] -50% -58% , to849 s í m SETvak L y ža ř sk áobu vAd v an tEdge85X /75X * , to3899 s í m % , 599 L y ža ř sk éb r ý leF r ee ze D v o j i t ásk l a ,t e chno l og ieP8 0™PLUS /CARBOGLAS z ab r aňu jepo šk r áb án íaz am l ž en í ,d v ěv r s t v yob l i č e jo v é pěn y ,v en t i l a c e ,1 0 0%UVf i l t r .[ 08 6 3 1 48 ] % V akp r o1pá r l y ž í * * * R amenn ípop ruh ,d é lk a18 0cm . [ 0 4 7 3 18 4 ] m í s to799 , - 599 , - T a šk ana l y ža ř sk ouobu v * * * P r ak t i ck ápo s t r ann ík ap s a ,n a s t a v i t e ln ý r amenn ípop ruh .[ 0 4 4 0 1 6 2 ] 299 , - -45% *P r oduk tnen ído s tupn ývp r ode jn á chP r ah aF l o r aaZ l ínZ l a t éJ ab lk o .* *P r oduk tnen ído s tupn ývp r ode jn á chP r ah aF l o r a ,Z l ínZ l a t éJ ab lk o , M l ad áBo l e s l a v ,Mo s t ,T ep l i c e .* * *V še chn yv a r i an t yne j soudo s tupnév ev še chp r ode jn á ch .Do s tupno s tp r oduk tus io v ě ř t en a in t e r sp o r t . c z .

SAL % % VÝPRODEJ !SALE !VÝPRODEJ !SALE !VÝPRODEJ !SALE !VÝPRODEJ !SALE !VÝPRODEJ !SALE !VÝPROD P án sk é -40% , 99 to21 s í m , 1299 Vhodnésp í šep r ohobb yh r á č e ,nů žzne r e zo v éo c e l i , p l a s t o v áv ý z tuh ašp i čk y ,an a t om i ck ét v a r o v án í[ 3 3 5 0 0 7 6 ] % Bě že ck ék l a s i ck é l y že , j souvhodnép r o up r a v ené ineup r a v enét r a s y .K on s t ruk c e V -C ambe ruA c t i v e8po sk y tu jer y ch l oua ú č innouode z vu l y že ,c o ž l y ž a ř iumo žňu je p ř e snéo v l ád án í ,s y s t émG r ipG 2Now a x n ab í z ím a x im á ln íp ř i ln a v o s tp r oe f ek t i vn í s t oup án ías t ab i l i tu , l ehk ák on s t ruk c es j ád r emDen so l i t e .Dé lk y :1 7 7 2 0 5cm K r o jen í :5 2 4 7 4 9 ,J ád r o :Den so l i t e [ 0 1 7 0 1 6 6 / 0 1 7 0 1 6 8 / 0 3 8 0 0 3 8 ] -32% % , to1999 s í m D í v č í +v že y l , to3898 ís m , 2299 1% -4 SETázání+obuv že+v y l , to5797 ís m , 3699 -36% % % Ch l ape ck é P án sk é Ledn íb ru s lePhoen i x * * P e vn ák on s t ruk c e ,sn adnon a s t a v i t e ln á p ř e zk a ,š i r ok ýp á sekn asu ch ýz ip , vn i t řn ít epe lnépo l s t r o v án í ,pou tk op r o sn adn ě j š ín a zou v án í ,no žezne r e zo v é o c e l i .[ 3 3 7 5 0 1 6 / 3 3 7 5 0 1 9 ] -60% SETázání -36% 1899 , -699 , - N a s t a v i t e lnév e l ik o s t i v e l .2 9 3 4 ,3 2 3 7 ,3 5 4 0 [ 3 3 7 3 0 5 5 / 3 3 7 3 0 5 6 ] % V á zán í m í s to2799 , - m í s to1099 , - Jun io r sk é ledn íb ru s le R a ide r I ceBo y / Ma r lee I ceG i r l * * , 99 14 % Bě že ck é l y žeA c t i ve8G2G r ip / Sa f inaA c t i ve8G2sv á zán ím P r o l inkA c ce s sCL * Bě žk y P án sk éb ru s leRH4 * * D ám sk é % , to1899 s í m , to2799 s í m , 1099 *P r oduk tnen ído s tupn ývp r ode jn á chP r ah aF l o r aaZ l ínZ l a t éJ ab lk o * *P r oduk tnen ído s tupn ývp r ode jn á chP r ah aF l o r a . D ám sk é , 1599 Bě žk a ř sk áobu vU l t r aP r o / Sa f ineSon i cP r oLad y * P r o f i lP r o l ink ,r obu s tn íanep r omok a v ý s v r chn ím a t e r i á l ,p ř ek r y t éšně r o v án í ch r án íp ř edv lhk o s t í .[ 3 1 2 0 0 7 3 / 3 1 2 0 0 9 8 ]

ALE ! ODEJ !SALE !VÝPRODEJ !SALE !VÝPRODEJ !SALE !VÝPRODEJ !SALE !VÝPRODEJ !SALE !VÝPRODEJ !SALE % D ám sk é -58% , to599 s í m , 9 24 Ch lape ck ét r i čk oComboLogo K r á tk ýruk á v ,ku l a t ýv ý s t ř ih , l ogon ap ř edn í s t r an ě ,An t i -odou rt e chno l og iez ab r aňu je v zn ikuz áp a chu ,Mo i s tu r eT r an spo r t S y s t emod v ád ív lhk o s todpok o žk y .v e l . S -XL[ 4 1 2 0 4 7 2 ] -40% , to599 s í m , 359 T r i čk oR a l f /R ebenna IV Funk c eD r yP lu sz a j i š ťu je op t im á ln íod v odv lhk o s t ia p ř í jemn ýpo c i tp ř ino šen í . [ 4 5 2 2 7 1 0 / 4 5 2 4 5 5 1 ] % Bě že ck ék a lho t y P add ing ton /P a lan i P án sk é P án sk é D ám sk é % Funk c eD r yP lu sz a j i š ťu jeop t im á ln í od v odv lhk o s t iap ř í jemn ýpo c i t p ř ino šen í ,k ap s an az ip . [ 4 5 1 5 3 8 5 / 4 5 1 3 3 5 1 ] % , 359 -40% , to599 s í m Ch lape ck éšo r tk yT e chB lo ck ed E l a s t i ck ýp á s ,r e f l e xn íp r vk y ,o t e v ř ené k ap s y , l ehk ý ,odo ln ýap ř í jemn ým a t e r i á l . v e l .S -XL[ 4 1 0 0 1 8 3 ] -54% , to1099 s í m , 99 4 , to1799 s í m D ám sk á Ha lo v áobu vGe l -F la r e6 V ýbo rněp ř i způ sob i v á ,neb a r v í c í pod r á žk a ,pěno v á me z ipode še v t lum ín á r a z yp ř ido š l apua podpo ru jeodp ru žen í ,p r od y šn ý s v r šekzes í ť o v in y ,po l s t r o v an ý l em .[ 3 6 7 4 0 2 6 / 3 6 7 3 0 2 5 ] P án sk á , 1299 % %

% SALE ! % ÝPRODEJ !VÝPRODEJ !VÝPRODEJ !VÝPRODEJ !VÝPRODEJ !VÝPRODEJ ! -60% P án sk ábundaP r ymo * P r o š í v an á ,u l t r a l ehk á ,umě l ép r a cho v épe ř í ,sk apu c í , n ab í z íop t im á ln ív o lno s tpoh ybuak om f o r tp ř ino šen í , d i sponu jev oděodo ln ýmašp ínuodpu zu j í c ímpo v r chem sed v ěm ak ap s am in az ip ,1 0 0%po l y e s t e r .[ 6 48 1 3 6 0 ] , to5999 s í m , 2399 -50% P án sk áh yb r idn íbundaP igo tES Zodo lného m a t e r i á luP e r t e x ,k omb in a c ezv l ákn i t ého apow e r s t r e t cho v ého m a t e r i á lu ,an a t om i ck ýs t ř ih , t v a r o v ané l ok t y .[ 5 6 9 2 0 5 9 ] , to5999 s í m , 2999 D ám sk á P án sk á -40% P án sk ábundaNo r thBo rde r3 v1 VNĚ JŠ ÍVRSTVA :T e chno l og ieT e x apo r e-v e lm i t r v an l i v ý ,p r od y šn ýanep r om ok a v ým a t e r i á l ,VN ITŘN Í VRSTVA :t ep l ýf l ee c e ,odn ím a t e ln ák apu c e .[ 5 6 9 1 1 0 5 ] , to4999 s í m , 2999 -60% H yb r idn íbundaA c t i veGeo r ge town K omb in a c ed v ou m a t e r i á lůz a j i š ťu jeodo lno s ta t e rmo i zo l a c i ,p r ak t i ck ék ap s yn az ip ,v y sok ý l íme c , e l a s t i ck ém an že t yas t aho v a c íspodn í l em . [ 5 6 9 0 2 1 1 / 5 68 0 2 2 7 ] , to2499 s í m , 999 *V š e chn yb a r e vnév a r i an t yne j sousk l ademv ev še chp r ode jn á ch .Do s tupno s tp r oduk tus io v ě ř t en a in t e r spo r t . c z . Spo le čno s t INTERSPORT s iv yh ra zu je p rá vo změn ve va r ian tá ch nab í zeného zbo ž í . Něk te r ép r oduk t y nemu s íb ý t sk lademvev še chp r ode jná ch .Do s tupno s tp r oduk tů mů že teo vě ř i tvna šeme shopunae shop . in te r spo r t . c z . Cen yo zna čené s lo vem “m í s to ”j sou dopo ru čené cen y doda va te lů v době u veden í mode lu na t rh . Nab ídka p la t í od3 1 . 1 .do1 1 . 2 .2 0 1 8nebodov yp r od án íz á sob .B a r e vnéod s t ín yse mohou l i š i t .Z ach yb yv zn ik l évt i skune ru č íme .Ne l zek omb ino v a ts j in ým iak čn ím in ab ídk am ias l e v o v ým ikupon y .So r t imen tl y ž ínen ído s tupn ývp r ode jn á chP r ah aF l o r aaZ l ínZ l a t éJ ab lk o . S ledu j tenásna TAKÉONL INE www . i n t e r s p o r t . c z W I2017_ IS -CZ_FB_27De z17_AW P la t ípou zevp r ode jná ch : B rno -Mod ř i ce : OCO l ymp i a ,UD á ln i c e7 7 7 H r ade cK r á lo vé : OCFu tu rum ,B rněn sk á18 2 5 / 2 3 a Jab lone cnadN i sou : OCCen t r a l ,K omen sk ého5 3 2 0 / 18 K la to v y : OCŠk odo vk a ,D om a ž l i ck á888 K o l ín : OC Fu tu rum ,R o r e j c o v a9 0 6L ibe r e c3 : OCN i s a ,Če sk ém l áde že4 5 6M ladáBo le s la v : NCBond y ,T ř íd aV .K l emen t a1 4 9 5Mo s t : Cen t r a l Mo s t ,R adn i čn í3 4 0 0O lomou c :G a l e r ieŠ an t o vk a ,P o l sk á1Opa v a : OCB r ed a& W e in s t e in ,UF o r t y4 9 / 1 0O s t r a v a :F o rumNo v áK a r o l in a ,J an t a r o v á3 3 4 4 / 4P a rdub i ce :P a l á cP a r dub i c e ,M a s a r yk o v on ámě s t í2 7 9 9P l zeň -Če rn i ce :O l ymp i aP l z eňB /Shopp ingc en t e rI I , P í se ck á1 0 9 3 / 6P r ahaČe s t l i ce : Spek t rumP růhon i c e ,Ob chodn í1 1 3P r aha3 :A t r iumF l o r a ,V inoh r ad sk á1 4 9P r aha5 :G a l e r ieBu t o v i c e ,R ad l i ck á1 1 7P r aha6 : OCŠe s tk a ,F a j t l o v a1 0 9 0 / 1P r aha9 : OC Le tň an y ,V e se l sk á6 6 3P r aha9 :G a l e r ieH a r f a ,Če sk omo r a v sk á2 4 2 0 / 1 5 a T ep l i ce :G a l e r ieT ep l i c e ,n ámě s t íS v obod y Z l ín -Ma leno v i ce : Cen t r oZ l ín ,3 .k v ě tn a1 1 7 0 Z l ín : OCZ l a t éJ ab lk o ,N ámě s t íM í ru1 7 4